RANGAISTUSSÄÄNNÖT

  X.  RANGAISTUSSÄÄNNÖT

  51 § RANKAISUOIKEUS

  Rankaisuvaltaa Suomen Jääpalloliiton alaisessa toiminnassa käyttää Liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta.

  52 § KURINPITO JA RIKKOMUKSET

  Rangaistus voidaan määrätä sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti: 

  1) rikkoo liiton, FIB:n tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.

  2) johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan FIB:n, liiton, sarjajärjestäjän tai jäsenpiirin hallitusta tai niiden asettamia toimielimiä.

  3) kilpailun kestäessä tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti taikka muuten epäurheilijamaisesti. Rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. 

  4) jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta. 

  5) rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta.

  6) rikkoo liiton eettisiä sääntöjä vastaan.

  7) harjoitus-, kilpailu- tai muussa toimintaan liittyvissä olosuhteissa syyllistyy rasismiin, syrjintään, tai häirintään (mukaan lukien seksuaalinen häirintä) riippumatta siitä ilmeneekö tämä fyysisesti tai viestimien, kuten sosiaalisen median kautta.

  Jos edellä mainittuihin rikkomuksiin syyllistyy seuran toiminnassa mukana oleva henkilö, voidaan rangaistus kohdistaa koskemaan myös seuraa, sillä perusteella, että seura ei ole huolehtinut valvonta velvoitteistaan. Edellinen sääntö koskee myös liiton maajoukkueita, ikäkausijoukkueita sekä piirijoukkueita.

  Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- ja/tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella.

  Jos suomalainen tuomioistuin on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden vankeusrangaistuksella teosta, joka on omiaan vahingoittamaan hänen toimintaedellytyksiään jääpallon parissa (esimerkiksi huumausainerikokset), voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella.

  53 § KURINPIDOLLISET SEURAAMUKSET JA RANGAISTUKSET

  Jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton säännöissä.

  Muita rangaistuslajeja ovat: 

  1. Varoitus
  2. Uhkasakko
  3. Sakko
  4. Pelikielto ottelumääräisesti tai määräajaksi
  5. Vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu 
  6. Erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi
  7. Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
  8. Joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue ei hyödy
  9. Pisteiden vähentäminen joukkueelta
  10. Joukkueen sulkeminen kilpailusta 
  11. Sarjapaikan menetys
  12. Toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi

  Vain seuraa voidaan rangaista sakolla. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksi saannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. 

  Kotikenttäedun menettäminen voidaan langettaa vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran huomattavasta laiminlyönnistä. Tämän säännön nojalla rankaistu seura vastaa myös kyseisen ottelun kenttävarauskustannuksista.

  Eri rangaistuslajeja voidaan tuomita samanaikaisesti.

  54 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ RANGAISTUKSISTA 

  Sen lisäksi, mitä muualla on määrätty, rikkomukseen syyllistynyt seura tai joukkue voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa taloudelliset menetykset.

  Pelaaja, toimihenkilö, erotuomari, valmentaja, toimitsija tai muuten todennettavasti jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai jäsenseurojen toiminnassa mukana oleva henkilö voidaan asettaa peli- tai toimintakieltoon näiden sääntöjen nojalla.

  Kurinpitolautakunta voi asettaa väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon henkilön, jota koskeva kurinpitoasia on kesken.

  Syyllistyminen vakavaan rikokseen

  Mikäli pelaajan, toimihenkilön, erotuomarin, valmentajan, toimitsijan tai muuten tosiasiallisesti jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai jäsenseurojen toiminnassa mukana olevaa henkilöä epäillään esitutkinnassa tai muussa vastaavassa viranomaismenettelyssä syyllistyneen vakavaan rikokseen, voidaan hänet asettaa väliaikaiseen peli- ja toimintakieltoon, kunnes asia on viranomais- tai tuomioistuinmenettelyssä lopullisesti ratkaistu. Kun tuomioistuimessa määrätty tuomio on lainvoimainen, käsittelee kurinpitolautakunta asian lopullisesti.

  Pelikielto

  Pelikiellossa oleva henkilö ei saa osallistua virallisiin otteluihin pelaajana, valmentaja, toimihenkilönä, erotuomarina tai muussa roolissa. Pelikiellossa oleva henkilö saa oleskella ottelutapahtuman aikana vain yleisölle varatuissa tiloissa. Pelikiellossa oleva henkilö ei saa millään tavoin kommunikoida joukkueensa kanssa, oleskella joukkueensa vaihtoaition tai käytössä olevien tilojen läheisyydessä taikka olla yhteydessä ottelun tuomaristoon, virallisiin toimijoihin tai erotuomaritarkkailijaan.

  Toimintakielto

  Toimintakiellossa olevaa koskee ottelutapahtumissa samat määräykset kuin pelikiellossa olevaa. Lisäksi toimintakiellossa oleva ei saa olla missään jääpalloliiton, sen jäsenpiirien tai jäsenseurojen alaisessa toiminnassa mukana toimintakieltonsa aikana. Kielto koskee ottelu-, harjoitus- ja muita tapahtumia, joissa tosiasiallisesti harrastetaan mainittujen tahojen alaista toimintaa.

  Valvontavastuu

  Valvontavastuu peli- tai toimintakiellon noudattamisesta on rangaistun seuralla.

  Sääntöjen rikkominen johtaa lisärangaistuksiin, joita voidaan osoittaa sekä peli- tai toimintakiellossa olevalle henkilölle että valvontavastuussa olevalle seuralle.

  Törkeä punainen kortti

  Pelaaja tai toimihenkilö, jolle on ottelussa tuomittu törkeä punainen kortti, on pelikiellossa joukkueen seuraavan ottelun.

  Asianosaisen ja kurinpitolautakunnan yhteydenpito

  Asianosainen ja kurinpitolautakunnan yhteydenpito tapahtuu asianosaisen seuran välityksellä.

  Mikäli asianosaisen ja seuran intressit eroavat käsiteltävässä asiassa toisistaan tai asialle on muu painava syy, voi kurinpitolautakunta poiketa tästä säännöstä oman harkintansa mukaan.

  55 § EDUSTUSOIKEUDETON TAI PELIOIKEUDETON PELAAJA

  Ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut. 

  Kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 5-0 tai kurinpitolautakunnan määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Mikäli ottelussa molemmat joukkueet ovat käyttäneet edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia, määrätään ottelun lopputulokseksi 0-0, eikä kumpikaan joukkue saa ottelusta pisteitä.

  Ottelun lopputulosta voidaan tämän pykälän mukaisesti muuttaa vain, mikäli rikkeestä on tehty vastalause 7 päivän kuluessa ottelun päättymisestä tai 24 tunnin kuluessa siitä, kun runko-, alku- jatko- tai karsintasarja on päättynyt.

  Kun on kyse pudotuspeli- ja karsintaotteluista tai Suomen Cupin otteluista, ottelun lopputulosta voidaan muuttaa tämän pykälän mukaisesti vain, mikäli rikkeestä on tehty vastalause 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.

  56 § EROTUOMARIRAPORTTI

  Erotuomariraportti on ottelun erotuomarin yksin tai ottelun erotuomareiden yhdessä kurinpitolautakunnalle tekemä tiedonanto ja selostus otteluun tai ottelutapahtumaan liittyvistä seikoista, joita erotuomarin mielestä olisi syytä tutkia kurinpitomenettelyssä.

  Raportti on laadittava puolueettomasti ja totuudenmukaisesti ja siinä on selostettava sekä kuvattava asia ja tapahtumat siten kuin tuomari on asian itse tapahtumahetkellä havainnut ja ymmärtänyt.

  Selostuksen lisäksi raportista tulee ilmetä sen tekemisen syy (esim. sääntökohta).

  Erotuomarilla on velvollisuus tehdä erotuomariraportti kilpailusäännöissä ja sarjamääräyksissä sekä muissa liiton määräyksissä tai ohjeissa määrätyissä tapauksissa.

  Mikäli erotuomari tulee tekemään erotuomariraportin ottelutapahtumasta tapahtuneesta rikkomuksesta tai rikkomuksista, tulee tästä tehdä merkintä ottelupöytäkirjaan ja asiasta tulee ilmoittaa ottelutapahtumassa osapuolina olleille joukkueille.

  Joukkueelle, joka ei ole syyllistynyt rikkomukseen, tulee samassa yhteydessä ilmoittaa mahdollisuudesta toimittaa kurinpitolautakunnalle oma selvityksensä tapahtumista ja mahdollinen todistusaineisto (esimerkiksi videotallenne rikkomuksesta). Määräaika selvityksen ja todistusaineiston toimittamiselle on kello 12.00 seuraavana päivänä.

  Rikkomukseen syyllistynyt joukkue tai pelaaja tulee esittää vastineensa kurinpitolautakunnan pyynnöstä kohdan § 68 mukaisesti.

  Raportti tulee toimittaa kurinpitolautakunnalle viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä kello 12.00.

  57 § VIDEOTUTKINTAPYYNTÖ

  Ottelun osapuolena ollut joukkue voi tehdä kurinpitolautakunnalle videotutkintapyynnön tilanteesta, jonka epäilee johtavan kurinpidollisiin seuraamuksiin. Kurinpitolautakunta ei ota videoita oma-aloitteisesti tutkintaan.

  Tutkintapyyntöön on liitettävä mukaan videoaineisto, kirjallinen raportti tapahtumasta sekä kaikki se todistusaineisto, jota videotutkintapyynnön tehnyt joukkue haluaa otettavan huomioon asiaa ratkaistaessa.

  Videoaineistoksi voidaan hyväksyä esimerkiksi määritelty ajanjakso tuotantoyhtiön verkkosivuilla olevasta ottelutallenteesta. Ottelutallenteen on tällöin oltava vapaasti katsottavissa tai tutkintapyynnön tehneen seuran on toimitettava tutkintapyynnön yhteydessä tunnukset tallenteen katsomista varten.

  Yksilöity tutkintapyyntö tulee tehdä ottelun jälkeisenä päivänä viimeistään klo 12.00.

  Videotutkintapyynnössä käytettävä videomateriaali voi olla tuotantoyhtiön

  tai minkä tahansa tahon kuvaamaa. Ottelun osapuoli ei kuitenkaan ole velvoitettu luovuttamaan omaa videotallennettaan vastapuolen videotutkintapyyntöä varten.

  Videotutkintapyynnön käsittelymaksu on 150 euroa / tutkittava tilanne. Käsittelymaksu palautetaan, mikäli vireille tulevassa kurinpitoasiassa tuomitaan rangaistus.

  Käsittelymaksun tulee olla maksettu, kun tutkintapyyntö tehdään ja maksusta tulee liittää tosite tutkintapyyntöön. Videotutkintapyyntöä ei käsitellä, mikäli maksua ei ole maksettu tutkintapyynnön määräaikaan mennessä.

  58 § KURINPITOASIAN VIREILLE TULO JA KÄSITTELY PELIKIELTOASIOISSA

  Kurinpitoasia tulee vireille ja käsitellään tämän sääntökohdan mukaan, kun kurinpitoasia koskee pelaajan tai muun toimihenkilön rikkomusta ottelutapahtuman aikana.

  Kurinpitoasia voi tulla vireille kurinpitolautakunnalle erotuomariraportin tai videotutkintapyynnön takia.

  Kurinpitolautakunta lähettää asianosaiselle pyynnön vastineesta viipymättä viimeistään seuraavana päivänä rikkomuksesta. Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on ilmoitettava, mihin määräaikaan mennessä ja miten, vastine on toimitettava. Vastine voidaan pyytää asianosaisen seuran välityksellä.

  Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on toimitettava kaikki se kurinpitoasiaa koskeva materiaali, joka kurinpitolautakunnalla on käytettävissään asian ratkaisuun.

  Asianosaisella on 72 tuntia aikaa toimittaa vastine, mikäli asia ei ole kiireellinen. Kurinpitolautakunta voi lyhentää toimittamiseen annettavaa aikaa 24 tuntiin, mikäli kurinpitopäätöksen antaminen ennen seuraavaa ottelua, johon sillä on vaikutusta, edellyttää nopeutettua käsittelyä. Mikäli aikaa vastikkeen antamiseen lyhennetään, on asianosaiselle ilmoitettava vastikepyynnön yhteydessä perusteet nopeutetulle käsittelylle.

  Asianosainen on oikeutettu vastikkeen yhteydessä toimittamaan kurinpitolautakunnalle kaikki ne todisteet, joita pitää tarpeellisina asian ratkaisemisen kannalta. Kurinpitolautakunta antaa pyynnöstä asianosaiselle lisätietoja siitä, miten voi ottaa todisteita (esimerkiksi videotallenne tapahtumasta) vastaan.

  Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä.

  Toisena osapuolena kurinpitoasian vireille tuloon johtaneessa ottelutapahtumassa ollut seura ei ole oikeutettu toimittamaan asiaan lisäselvityksiä näissä säännöissä mainittujen määräaikojen jälkeen.

  Kurinpitolautakunta ratkaisee asian viivytyksettä saatuaan asianosaiselta vastineen tapahtumista. Jos asianosainen ei toimita vastinetta määräaikaan mennessä, kurinpitolautakunta ratkaisee asian ilman vastinetta.

  Kurinpitolautakunta antaa ratkaisusta välittömästi tiedon asianosaiselle sekä asianosaisen joukkueelle, ja jos kurinpitopäätöksen seurauksena määrätään pelikieltoa, myös joukkueille, jotka ovat osapuolina otteluissa, joissa rangaistus suoritetaan. Kurinpitolautakunnan on varmistettava tiedon saavuttaneen kaikki tässä mainitut tahot.

  59 § KURINPITOASIAN VIREILLY TULO JA KÄSITTELY

  Vireille tulo

  Kurinpitoasia tulee vireille ja käsitellään tämän sääntökohdan mukaan, mikäli siihen eivät sovellu kohdan § 58 määräykset.

  Kurinpitolautakunta voi ottaa oman harkintansa mukaan käsiteltäväksi asian, joka on tullut yleiseen tietoon.

  Kurinpitolautakunta voi ottaa oman harkintansa mukaan käsiteltäväkseen asian, josta on tehty tutkintapyyntö.

  Tutkintapyyntö voidaan tehdä vapaamuotoisesti ja osoittaa kurinpitolautakunnalle liiton sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Maksu tutkintapyynnöstä on 50 euroa ja sen tulee olla maksettu, kun tutkintapyyntö tehdään. Kuka tahansa voi tehdä tutkintapyynnön.

  Tutkintapyyntö ei sido kurinpitolautakuntaa ottamaan asiaa käsiteltäväkseen.

  Kurinpitolautakunta ei ota tämän sääntökohdan mukaisessa järjestyksessä käsiteltäväkseen asioita, jotka olisivat voineet tulla vireille erotuomariraportin tai videotutkintapyynnön perusteella.

  Käsittely 

  Kurinpitolautakunta lähettää asianosaiselle sekä asianosaisen seuralle tiedon kurinpitokäsittelyn alkamisesta ja pyynnön vastineesta viipymättä. Tieto voidaan antaa ja vastine pyytää asianosaisen seuran välityksellä.

  Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on ilmoitettava, mihin määräaikaan mennessä ja miten, vastine on toimitettava. Vastine voidaan pyytää asianosaisen seuran välityksellä.

  Vastinepyynnön yhteydessä asianosaiselle on toimitettava kaikki se kurinpitoasiaa koskeva materiaali, joka kurinpitolautakunnalla on käytettävissään asian ratkaisuun.

  Mikäli kurinpitokäsittelyn aikana kurinpitolautakunta saa tietoonsa uusia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja, on asianosaiselta pyydettävä vastine myös uusia seikkoja koskien.

  Asianosaisella on 72 tuntia aikaa toimittaa vastine. Kurinpitolautakunta voi oman harkintansa mukaan pidentää aikaa, mikäli katsoo sen tapauksen laajuuden vuoksi aiheelliseksi.

  Asianosainen on oikeutettu vastikkeen yhteydessä toimittamaan kurinpitolautakunnalle kaikki ne todisteet, joita pitää tarpeellisina asian ratkaisemisen kannalta. Kurinpitolautakunta antaa pyynnöstä asianosaiselle lisätietoja siitä, miten voi ottaa todisteita vastaan.

  Kurinpitolautakunta voi harkintansa mukaan hankkia kurinpitoasian käsittelyssä tai asiassa muuten tarvittavia lisäselvityksiä

  Kurinpitolautakunta ratkaisee asian viivytyksettä saatuaan asianosaiselta vastineen tapahtumista. Jos asianosainen ei toimita vastinetta määräaikaan mennessä, kurinpitolautakunta ratkaisee asian ilman vastinetta.

  Kurinpitolautakunta antaa ratkaisusta välittömästi tiedon asianosaiselle sekä asianosaisen seuralle. 

  60 § KURINPITÖPÄÄTÖKSEN JULKISUUS

  Kurinpitolautakunta julkaisee tai toimittaa vastaavalle taholle julkaistavaksi tekemänsä kurinpitopäätökset. Kurinpitopäätökset julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään seuraavana arkipäivänä päätöksen antamisesta.

  Julkaistavan kurinpitopäätöksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat

  a) kurinpitopäätöksen tekijä(t) 

  b) päätöspäivä 

  c) asia, jota kurinpitopäätös koskee 

  d) ottelu, mikäli käsiteltävä asia liittyy ottelutapahtumaan 

  e) päätöslauselma 

  f) asiaselostus 

  g) päätöksen perustelut 

  h) päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva(t) sääntökohdat 

  i) taustamateriaali 

  j) muutoksenhaku 

  Päätöksen perustelujen tulee myös sisältää ainakin kurinpitolautakunnan arviointi tapauksesta, päätökseen mahdollisesti vaikuttaneet lieventäneet tai koventaneet seikat ja tapauksen ratkaisun.

  Kurinpitolautakunta lähettää julkaistun päätöksen myös suoraan asianosaiselle. Päätös voidaan toimittaa asianosaisen seuran välityksellä.

  61 § TÄYTÄNTÖÖNPANO

  Määrätty rangaistus on täytäntöönpanokelpoinen Urheilun oikeusturvalautakunnalle tehdystä valituksesta huolimatta.

  Täytäntöönpano pelikieltoasioissa

  Rangaistus on pantava täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen. Pelikielto on suoritettava heti ensimmäisestä tiedoksiantoa seuraavasta ottelusta lähtien.

  Pelikielto tuomitaan kärsittäväksi siinä sarjassa, jossa se on saatu. Ottelumääräinen pelikielto ei estä pelaamasta tai toimimasta muissa sarjoissa pelikiellon ollessa voimassa.

  Määräaikainen pelikielto on voimassa kaikissa liiton ja sen piirien sarjoissa sekä harjoitusotteluissa, kunnes se on kärsitty.

  Ottelusiirtojen tapahtuessa, pysyy pelikielto kärsittävänä niissä otteluissa, joihin se on kurinpitopäätöksen antohetkellä kohdistettu.

  Jos pelaaja tai toimihenkilö vaihtaa seuraa pelikiellossa ollessaan, siirtyy jäljellä oleva ottelumäärä kärsittäväksi uudessa seurassa. Pelikielto ei voi kuitenkaan päättyä aikaisemmin kuin se olisi päättynyt seurassa, jossa se on saatu.

  Mikäli pelikieltoa jää kärsittäväksi seuraavalle sarjakaudelle, kärsii pelaaja tai toimihenkilö jäljellä olevan määrän sen seuran otteluissa, johon on rekisteröity seuraavan kauden alkaessa. Pelikielto katsotaan kärsityksi, kun pelaaja tai toimihenkilö on merkitty kokoonpanoon ko. joukkueen seuraavassa ottelussa.

  Mikäli pelaaja ei ole kauden alkaessa rekisteröity mihinkään joukkueeseen, kärsitään pelikielto sen jälkeen, kun pelaaja on rekisteröity.

  Mikäli pelaajan pelikielto koskee juniorisarjaa ja pelaaja ei enää seuraavalla kaudella ole edustuskelpoinen tässä sarjassa, siirtyy pelikielto kärsittäväksi siihen vastaavaan sarjaan, jota pelaaja ikänsä puolesta edustaa.

  Mikäli pelikielto on määrätty harjoitusottelusta, kärsitään se kyseisen joukkueen seuraavissa sarja-, cup- tai turnausotteluissa (pl. harjoitusturnaukset). Mikäli harjoitusottelun osapuoli on ollut yhdistelmäjoukkue, määrää kurinpitovaliokunta pelikiellon kärsittäväksi siinä joukkueessa, jota katsoo pelaajan tai toimihenkilön ensisijaisesti edustaneen. 

  Bandyliiga ja Suomen Cup

  Miesten Bandyliigassa ja Suomen Cupissa saadut pelikiellot kärsitään siten kuin nämä kilpailut olisivat samaa sarjaa.

  Täytäntöönpano muissa rangaistuksissa

  Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön viivytyksettä sen tiedoksiannon jälkeen.

  62 § VASTALAUSEET (protesti)

  Vastalause on ottelun osapuolen kurinpitolautakunnalle tekemä ilmoitus ja vaatimus ottelutuloksen mitätöimiseksi tai muuttamiseksi sellaisen ottelussa tai otteluolosuhteissa tapahtuneen taikka edustus- tai pelioikeutta koskevasta rikkomuksesta ja sääntöjenvastaisuudesta tai sääntöjen väärästä soveltamisesta, joka on tai on saattanut vaikuttaa otteluun ja sen lopputulokseen.

  Erotuomarin ottelussa tekemät päätökset ovat kilpailusääntöjen mukaan lopullisia.

  Vastalausemaksu on Bandyliigassa 500 € euroa ja muut sarjat 300 €, sen on oltava maksettu vastalausetta jätettäessä. Vastalausemaksu palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

  Määräajan jälkeen tehtyjä vastalauseita ei käsitellä, eikä vastalausemaksua palauteta.

  Vastalause edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa

  Mikäli vastalause koskee edustus- tai pelioikeudettoman pelaajan osallistumista otteluun, noudatetaan mitä sääntökohdassa 55 § on asiasta määrätty.

  Mikäli vastalause koskee muuta toimihenkilöä (esimerkiksi pelikiellossa olevaa valmentajaa tai muuta toimijaa), joka on osallistunut otteluun vailla edustus- tai pelioikeutta, noudatetaan, mitä sääntökohdassa 55 § säädetään pelaajaa koskien.

  Oikeus tehdä vastalause edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa on kaikilla sen sarjan joukkueilla, jota vastalause koskee.

  Vastalause muussa ottelua tai otteluolosuhteita koskevassa asiassa

  Mikäli vastalause tehdään muusta ottelua tai otteluolosuhteita koskevasta asiasta, on siitä ilmoitettava erotuomarille 30 minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalauseesta erotuomarin on tehtävä merkintä ottelupöytäkirjaan ennen sen hyväksymistä. Mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä.

  Ottelupöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena kurinpitovaliokunnalle 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.

  Oikeus tehdä vastalause muussa kuin edustus- tai pelioikeutta koskevassa asiassa on vain ottelun osapuolilla.

  63 § VASTALAUSERATKAISU

  Ottelun lopputulos pysyy voimassa, kunnes asia on ratkaistu.

  Kurinpitolautakunta voi määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.

  Kurinpitovaliokunta voi määrätä vastalauseen tehneen joukkueen voittamaan ottelun 5-0 tai muulla kurinpitovaliokunnan määräämällä tuloksella, josta vastalauseen tehneen joukkueen vastustaja ei hyödy.

  Mikäli voittaneen joukkueen vastalause hyväksytään, jää ottelun lopputulos voimaan, jollei kurinpitolautakunta päätä muusta lopputuloksesta, joka on edullisempi vastalauseen tehneelle joukkueelle.

  Kurinpitolautakunta voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan.

  Mikäli vastalause koskee edustus- tai pelioikeutta, noudatetaan ensisijaisesti, mitä sääntökohdassa 55 § on määrätty.

  64 § VASTALAUSEASIAN JULKISUUS

  Kurinpitolautakunta julkaisee, tai toimittaa vastaavalle taholle julkaistavaksi, vastalauseasiassa tekemänsä päätöksen. Kurinpitolautakunnan antama päätös julkaistaan liiton verkkosivuilla viimeistään seuraavana arkipäivänä sen antamisesta.

  Vastalauseasiassa annetun päätöksen tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: 

  a) Vastalauseasiassa tehdyn päätöksen tekijä(t) 

  b) päätöspäivä 

  c) alkuperäinen vastalause 

  d) päätöslauselma 

  e) päätöksen perustelut 

  f) päätöksen ja asian käsittelyn perusteena oleva(t) sääntökohdat 

  i) muutoksenhaku 

  Kurinpitolautakunta lähettää julkaistun päätöksen myös suoraan asianosaiselle. Päätös voidaan toimittaa asianosaisen seuran välityksellä. 

  65 § MUUTOKSENHAKU

  Kurinpitolautakunnan päätöksiin ei voi valittamalla hakea muutosta.

  Määräaikaista peli- tai toimintakieltoa voidaan hakea raukeamaan, kun siitä on kärsitty vähintään kaksitoista (12) kuukautta. Hakemus toimitetaan kurinpitolautakunnalle ja mikäli kurinpitolautakunta puoltaa raukeamista, siirtyy asia seuraavan liittokokouksen päätettäväksi.

  Samoin elinikäistä toimintakieltoa voidaan hakea raukeamaan, kun sitä on kärsitty vähintään neljä (4) vuotta.

  66 § RANGAISTUSLUETTELO JA OHJEITA

  Kurinpitolautakunnan on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä.

  Kurinpitolautakunta voi antaa lähempiä ohjeita toiminnastaan.