PELAAJASIIRROT

  VIII.  PELAAJASIIRROT

  44 § OIKEUS VAIHTAA SEURAA

  Uusi pelaaja on ilman rajoituksia vapaa siirtymään mihin tahansa seuraan ja joukkueeseen. Muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja muissa määräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti.

  45 § PELAAJASIIRTO LIITON SEURASTA TOISEEN

  Pelaajan, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa toiseen seuraan, on pyydettävä edustustodistusta siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus, kirjallisesti tai muutoin todistettavasti. Pelaajan on saatava pyytämänsä edustustodistus viikon kuluessa siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Pelaajasiirto katsotaan viralliseksi vasta sen jälkeen, kun asianmukaisesti täytetty edustustodistus sekä kirjaamismaksu ovat liitossa.

  Edustustodistus on laadittava liiton vuosittain vahvistamalle lomakkeelle, jonka tulee olla päivätty samana vuonna, kun se toimitetaan liiton toimistoon. Edustustodistuksessa on mainittava:

  – pelaajan henkilötiedot

  – entisen seuran tiedot

  – milloin edustusoikeus on annettu

  – perustelut edustusoikeuden epäämiselle, ellei edustusoikeutta myönnetä

  – uuden seuran tiedot

  – mihin seuran joukkueeseen pelaaja rekisteröidään

  – onko velvoitteet vanhaa seuraa kohti täytetty

  – onko pelaajalla voimassa oleva pelaajasopimus

  – voimassa olevan sopimuksen kesto

  – tuleeko pelaaja olemaan uudessa seurassa sopimuspelaaja ja

  – sopimuksen suunniteltu kesto uudessa seurassa

  Edustustodistuksen liitteeksi vanhan seuran on laitettava pelaajan pelaajahistoria ja ilmoitettava aikajärjestyksessä ne vuodet, jotka pelaaja on nuorten ikäluokissa edustanut seuraa. Laiminlyönnistä toimittaa nämä tiedot peritään 50 euron maksu.

  Jollei pelaaja ole saanut edustustodistusta edelliseltä seuraltaan, hänellä on oikeus anoa siirtoa liiton kautta. Pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa sopimusta, voi siirtyä uuteen seuraan 15.1. saakka. (Sääntö koskee EU-kansalaista, jolla ei ole voimassa olevaa pelaajasopimusta.)

  Uusi seura toimittaa pelaajan nimikirjoituksellaan vahvistaman edustustodistuksen liittoon ja maksaa samalla liittokokouksen määräämän kirjaamismaksun. Alle 18-vuotiaan pelaajan edustustodistuksen allekirjoittaa huoltaja.

  Bandyliigan joukkueet ilmoittavat luettelon rekisteröidyistä pelaajista kirjallisesti syyskuun 30. päivään mennessä. Pelaajasiirrot ovat mahdollisia vielä edellä määritellyn ajankohdan jälkeen.

  Vapaa siirtoaika on 16.4.-15.1. Edustustodistuksen kirjaamismaksua ei voi maksaa 15.1. jälkeen.

  Pelaajasiirrot seurasta toiseen eivät ole mahdollisia vapaan siirtoajan ulkopuolella.

  Kansainvälisestä pelaajasiirrosta Suomeen täytetään kansallinen edustustodistus pelaajan ja uuden seuran tietojen osalta sekä maksetaan voimassa oleva kansallinen kirjaamismaksu.

  Kirjaamismaksu on oltava maksettuna ennen kauden ensimmäistä ottelua tai pelaaja ei ole edustuskelpoinen.

  46 § JUNIORI-IKÄISTEN PELAAJIEN PELAAJASIIRROT SEURASTA TOISEEN

  Junioripelaajaa voidaan käyttää uudessa seurassa ylemmässä luokassa enintään kolmessa virallisessa ottelussa. Mikäli siirtyvää pelaajaa käytetään useammassa ylemmän luokan virallisessa ottelussa, on seuran maksettava ylemmän ja maksetun luokan kasvatus- ja luettelointi- maksujen erotukset.

  Junioripelaajan siirtoaika päättyy 31.12., eli vapaa siirtoaika junioripelaajalle on 16.4.-31.12. 

  Siirtoaikana 1.1.-15.1. nuorteen ikäluokkaan kuuluva pelaaja voi siirtyä vain Bandyliigaan. Tällöin häneen sovelletaan kohdan § 45 määräyksiä, ja hänellä on pelioikeus vain Bandyliigassa.

  Junioripelaajan, joka on pelannut edellisessä seurassaan em. kolme ylemmän luokan virallista ottelua, kasvatus-, rekisteröinti- ja kirjaamismaksut määräytyvät ylemmän luokan mukaan.

  47 § MÄÄRÄAIKAINEN PELAAJASIIRTO SEURASTA TOISEEN

  Pelaajat voivat siirtyä seurasta toiseen määräaikaisella edustustodistuksella, eli pelaaja voi määräaikaisella edustustodistuksella edustaa toista seuraa oman ikäluokkansa joukkueessa ja edelleen edustaa kasvattajaseuraansa ylemmissä ikäluokissa. Määräaikaisella siirrolla siirtyneiden pelaajien määrää ei ole rajoitettu ottelussa ja heitä voi olla kokoonpanossa useita. Määräaikaisessa siirrossa täytetään kansallinen edustustodistus sekä maksetaan kansallinen kirjaamismaksu Suomen Jääpalloliitolle.

  48 § KANSAINVÄLINEN EDUSTUSKELPOISUUS

  Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIB:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä. Ulkomaalainen saa ottaa osaa virallisiin kilpailuihin Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa ja Suomen Jääpalloliiton kirjallinen lupa. Pelaajan on oltava Suomessa ja peliluvan liitossa viimeistään 15.1. EU:n ulkopuolisesta maasta tulevan pelaajan työ- ja opiskelulupa- sekä viisumiasiat on oltava hoidettuna asianmukaisella tavalla. Niistä vastaa pelaajan seura, joka on velvollinen toimittamaan kopiot kyseisistä asiakirjoista liiton toimistoon välittömästi, kun seura saa ne ao. viranomaisilta. Laiminlyönnistä toimittaa kopiot asiakirjoista seuraa 50 euron maksu.

  Suomen kansalaisen oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy edustusmaan liiton määräysten ja Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen antamien erillisohjeiden mukaisesti. Siirtoon on saatava suomalaisen seuran ja Suomen Jääpalloliiton lupa ja lisäksi on noudatettava FIB:n sääntöjä ja määräyksiä. Pelaajan uuden seuran on suoritettava liitolle kuuluva kansainvälinen siirtomaksu.

  Kansainvälisistä siirroista täytetään sähköinen FIB:in vaatima (ITC) edustustodistus sekä suoritetaan voimassa oleva kirjaamismaksu. 

  49 § EDUSTUSOIKEUTTA KOSKEVAT EPÄSELVYYDET

  Seuran tai pelaajan kirjallisesti esittämästä pyynnöstä kurinpitolautakunnalla on oikeus osapuolia sitovalla tavalla määritellä ja ratkaista, missä seurassa taikka joukkueessa pelaajan kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus on. Kurinpitolautakunta voi määrätä pelaajan pelikieltoon, kunnes edustusoikeutta koskeva kysymys tai epäselvyys on ratkaistu.


  Edustusoikeuden selvittämistä koskeva selvityspyyntö on tehtävä kahden viikon sisällä siitä, kun pelaajasiirto on hyväksytty. Osapuolina oleville seuroille ja pelaajalle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. 


  Henkilön tai hänen jolla on edustusoikeuteen tai sen siirtymiseen liittyviä väitteitä, on näytettävä väitteensä toteen. Kurinpitolautakunta tekee ratkaisunsa sille annettujen kirjallisten selvitysten perusteella.