OSALLISTUMINEN

  IV. OSALLISTUMINEN KILPAILUTOIMINTAAN

  22 § SEURAN JOUKKUEET

  Seura voi ilmoittaa sarjaan useita joukkueita. Bandyliigassa seuralla saa olla pelikauden aikana vain yksi joukkue.

  Seuran rekisteröidystä nimestä poikkeavan joukkueen nimen käyttämiseen on saatava vuosittain liiton lupa. Lupaa haetaan kunakin vuonna erikseen aina sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Liitto voi määrätä joukkueen pelaamaan muulla kuin tämän ilmoittamalla nimellä, mikäli ilmoitettu nimi poikkeaa seuran rekisteröidystä nimestä eikä lupaa poikkeavan nimen käyttöön ole hakemuksesta myönnetty. 

  23 § YHTEISJOUKKUESOPIMUS

  Seurat voivat liiton luvalla sopia yhteisjoukkueen perustamisesta seuraavin ehdoin:

  – seurat luovuttavat seuransa rekisteröidyt tai siihen rekisteröitävät, sopimuksen piiriin kuuluvat pelaajat yhteisjoukkueen käyttöön,

  – muodostettu yhteisjoukkue tulee toimimaan nimetyn seuran (ry:n) alaisuudessa,

  – seurat sopivat tarkemmin yhteisjoukkueelle kohdistettavista, yhteisjoukkuetoiminnan edellyttämistä tukitoimista.

  – yhteisjoukkueen toiminnan alkamisajankohta ja mihin sarjaan joukkue osallistuu,

  – yhteisjoukkueen käyttämä nimi, (yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua yhtä useammasta seuran tai vastaavan nimestä).

  24 § ILMOITTAUTUMINEN

  Seurojen on ilmoitettava joukkueensa liiton kilpailuihin liiton ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tehdään liiton määräämällä tavalla. Seuran ilmoittaessa joukkueen sarjaan tulee seuran nimetä jokaiselle joukkueelle yhteyshenkilöksi vähintään 18-vuotias henkilö. 

  Mikäli joukkuetta ei ole liiton määräämällä tavalla määräpäivään mennessä ilmoitettu liiton kilpailuun, liitolla on oikeus evätä sen osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt paikka. Mikäli liitto hyväksyy ilmoittautumisen määräajan jälkeen, määrätään seuralle korotettu osallistumismaksu.

  Mikäli seura ei ole määräpäivään mennessä suorittanut liitolle erääntyneitä maksujaan tai sakkojaan, liitolla on oikeus evätä sen ilmoittautuminen sekä osallistuminen ja täyttää avoimeksi jäänyt sarjapaikka.

  25 § OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN JA KILPAILUSTA LUOPUMINEN

  Seuran tulee ilmoittaa kilpailuun osallistumisen peruuttamisesta liitolle kirjallisesti. Mikäli liiton kilpailuun ilmoitettu joukkue peruuttaa osallistumisensa myöhemmin kuin kolme viikkoa varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen osallistumismaksua ei palauteta seuralle.