Syöttöpörssi

  Syöttöpörssi

  PelaajaSyötöt
  Eero Paavola34
  Tomi hauska21
  Kasperi Hirvonen16
  Matias Lehtonen16
  Matti Vainio16
  Joona Rajala14
  Joonas Peuhkuri13
  Tero liimatainen11
  Tuomas Liukkonen11
  Denis Sadakov10
  Ville Hämäläinen8
  Ilia Sokolov8
  Patrik Huber7
  Atte Lämsä7
  Rolf Larsson7
  Iisakki Kaivola7
  Eetu Pulkkinen7
  Ville Aaltonen7
  Samppa Äikäs7
  Tuomas Antikainen6
  Aki Manninen6
  Antti Pesonen6
  Topi Pesonen6
  Rasmus Kettunen6
  Toni Ässämäki6
  Kimmo Huotelin6
  Joel Reponen6
  Tuukka Loikkanen5
  Saku Hartikainen5
  Lasse Tammilehto5
  Aku Ojanen5
  Tuukka Ässämäki5
  Johan Segerman5
  Joonas Janhunen5
  Esko Liukkonen5
  Onni Autinen5
  Matti Islander5
  Tomi Mustonen4
  Ilari Moisala4
  Tuukka Järvinen4
  Kevin Larsson4
  Väinö Pasma4
  Topi Saukkonen4
  Juri Schreck4
  Jarno Eronen4
  Juho Airaksinen4
  Nikke Tuhkanen4
  Joni Maaranen4
  Jimi Siiteri3
  Kristian Paukkonen3
  Pekka Niska3
  Arvi Lindlöf3
  Teemu Nevanperä3
  Akseli Laakkonen3
  Joni Vuopio3
  Leevi Laitinen3
  Aku Palsola3
  Aatu Tiusanen3
  Emil Segerman3
  Nico Nevalainen3
  Andreas Flinck3
  Juho Kaaretkoski2
  Elmeri Hämäläinen2
  Eetu Jaatinen2
  Erik Hörhammer2
  Niklas Valtanen2
  Leevi Vihtalahti2
  Ville Elonen2
  Kaapo Schreck2
  Heikki Pesonen2
  Kalle Pesonen2
  Vili Korhonen2
  Janne Hauska2
  Valtteri Hauska2
  Jyrki Tauschi2
  Jari Hyttinen2
  Niko-Valtteri Koivula2
  Otso Ikävalko1
  Veeti Kujansuu1
  Jasu Koljonen1
  Christian Laibert1
  Topias Huotari1
  Paavo Huuhtanen1
  Benjami Nyyssönen1
  Joonatan Alho1
  Joonas Hiltunen1
  Santeri Laitinen1
  Manu Puumalainen1
  Juho Sirén1
  Rasmus Arponen1
  Juuso Johansson1
  Kasper Perdén1
  Ville Raukko1
  Jaakko Manninen1
  Joakim Nordström1
  Jonathan Hyttinen1
  Ville Hokkanen1
  Raoul Karlqvist1
  Iiro Karppinen1
  Eelis Goebel1
  Akseli Pursio1
  Olli Lappalainen1
  Mikko Tammilehto1
  Joonatan Irtamo1
  Tomi Herranen1
  Tero Määttälä1
  Atte Niiranen1
  Karo Liimatainen1
  Niels Främling0
  Patrick Backman0
  Filip Svennas0
  Juuso Kärmeniemi0
  Lasse Korhonen0
  Aapo Pursio0
  Otto Huopalainen0
  Eemeli Metelinen0
  Santeri Rantanen0
  Jasper Pöllänen0
  Mikko Pulkkinen0
  Joel Holopainen0
  Eelis Laitinen0
  Jere-Henrik Koivula0
  Karri Leisimo0
  Atte Sävelä0
  Saku Herranen0
  Veeti Pulkkinen0
  Topi-Taneli Pihlajamaa0
  Leevi Lausanto0
  Ville Särkkä0
  Kalle Lampinen0
  Tatu Ruotsalainen0
  Josua Eronen0
  Tuukka Penttinen0
  Niklas Johansson0
  Robert Ruippo0
  Samuel Gerovoi0
  Iikka Lempinen0
  Aleksi Hilmola0
  Aatu Torvinen0
  Valtteri Sjöholm0
  Esu Rytkönen0
  Henri Ilves0
  Jaakko Kyllönen0
  Pyry Kunnas0
  Puustinen Eemeli0
  Ville Koskinen0
  Pyry-Peetri Piironen0
  Severi Noponen0
  Pete Pättiniemi0
  Henri Mattila0
  Anssi Hänninen0
  Vilppu Huovila0
  Simo Vainikka0
  Esa Oksanen0
  Joona Kokkonen0
  Marcus Ukkonen0
  Onni Kilpeläinen0
  Juho Jolula0
  Atte Auvinen0
  Aatu Böhm0
  Rasmus Ek0
  Eero Aho0
  Eetu Eronen0
  Sakke Neuvonen0
  Juho Väänänen0
  Pontus Ånäs0
  Topi Peuhkuri0
  Sami Mikkola0
  Matias Valtanen0
  Tommi Niittylä0
  Niko Nikunen0
  Rudolf Sadakov0
  Lauri Weiland0
  Dylan Lindblad0
  Tomi Gröhn0
  Matti Immonen0
  Veikka Lintula0
  Jaakko Haavisto0
  Eetu Sviili0
  Richard Laibert0
  Tomi Pallassalo0
  Akseli Uotinen0
  Jere Penttilä0
  Dante Lindblad0
  Niko Kauppinen0
  Veeti Pitsinki0
  Joonas Kankkunen0
  Ilmari Pesonen0
  Joel Niittyvuopio0
  Ari-Pekka Aho0
  Sebastian Sauvala0
  Vili Varis0
  Aukusti Seppänen0
  Samu Moilanen0
  Santeri Heino0
  Veeti Hyvärinen0
  Miikka Penttinen0
  Lauri Sirén0
  Tomi Tastén0
  Torvinen Vertti0
  Leevi Attenberg0
  Jukka Ropponen0
  William Skog0
  Samuli Sakko0
  Akseli Niskala0
  Jaakko Järvinen0
  Micke Peräjärvi0
  Jonne Ahonen0
  Aapo Pulkkinen0
  Iiro Raukko0
  Akseli Väisänen0
  Väinö Aho0