Pistepörssi

  Pistepörssi

  PelaajaPisteet
  Eero Paavola41
  Aku Ojanen33
  Tuomas Liukkonen32
  Denis Sadakov31
  Tomi Mustonen31
  Joona Rajala29
  Iisakki Kaivola27
  Tomi hauska27
  Tuukka Loikkanen24
  Santeri Laitinen24
  Tuukka Ässämäki23
  Matti Vainio22
  Tero liimatainen22
  Rasmus Kettunen21
  Janne Hauska20
  Antti Pesonen20
  Matias Lehtonen20
  Kasperi Hirvonen19
  Andreas Flinck19
  Samppa Äikäs19
  Rolf Larsson18
  Joonas Peuhkuri18
  Atte Lämsä17
  Ville Aaltonen17
  Joel Reponen16
  Nico Nevalainen15
  Tuomas Antikainen12
  Lasse Tammilehto12
  Ilari Moisala11
  Ville Hämäläinen11
  Iiro Karppinen11
  Niklas Valtanen11
  Kristian Paukkonen11
  Kimmo Huotelin11
  Saku Hartikainen10
  Jasu Koljonen10
  Pekka Niska10
  Esko Liukkonen9
  Onni Autinen9
  Juho Airaksinen9
  Patrik Huber9
  Kaapo Schreck9
  Kevin Larsson9
  Toni Ässämäki9
  Matti Islander8
  Joonas Hiltunen8
  Eetu Pulkkinen8
  Johan Segerman8
  Elmeri Hämäläinen8
  Joni Vuopio8
  Ilia Sokolov8
  Valtteri Hauska7
  Aki Manninen7
  Väinö Pasma7
  Jarno Eronen7
  Kalle Pesonen6
  Heikki Pesonen6
  Juri Schreck6
  Nikke Tuhkanen6
  Christian Laibert6
  Joonas Janhunen6
  Leevi Laitinen6
  Topi Pesonen6
  Tuukka Järvinen5
  Erik Hörhammer5
  Manu Puumalainen5
  Jimi Siiteri5
  Jyrki Tauschi5
  Joonatan Alho5
  Karo Liimatainen5
  Jonathan Hyttinen5
  Akseli Laakkonen5
  Patrick Backman5
  Juuso Johansson4
  Aku Palsola4
  Topi Saukkonen4
  Leevi Vihtalahti4
  Esa Oksanen4
  Ville Koskinen4
  Teemu Nevanperä4
  Vili Korhonen4
  Niko-Valtteri Koivula4
  Tero Määttälä4
  Marcus Ukkonen3
  Jaakko Manninen3
  Joonatan Irtamo3
  Ville Hokkanen3
  Paavo Huuhtanen3
  Ville Elonen3
  Juho Kaaretkoski3
  Emil Segerman3
  Otso Ikävalko3
  Eetu Jaatinen3
  Jari Hyttinen3
  Joni Maaranen3
  Arvi Lindlöf3
  Matias Valtanen3
  Aatu Tiusanen3
  Veeti Kujansuu2
  Eelis Goebel2
  Joakim Nordström2
  Raoul Karlqvist2
  Topias Huotari2
  Benjami Nyyssönen2
  Matti Immonen2
  Rasmus Arponen2
  Ville Särkkä2
  Veeti Hyvärinen1
  Kasper Perdén1
  Veeti Pitsinki1
  Atte Niiranen1
  Leevi Lausanto1
  Joel Holopainen1
  Ville Raukko1
  Juho Sirén1
  Aapo Pulkkinen1
  Richard Laibert1
  Akseli Pursio1
  Tomi Herranen1
  Mikko Tammilehto1
  Simo Vainikka1
  Leevi Attenberg1
  Olli Lappalainen1
  Juho Jolula1
  Juuso Kärmeniemi0
  Aleksi Hilmola0
  Aapo Pursio0
  Valtteri Sjöholm0
  Robert Ruippo0
  Iikka Lempinen0
  Jere-Henrik Koivula0
  Mikko Pulkkinen0
  Niels Främling0
  Eemeli Metelinen0
  Veeti Pulkkinen0
  Samuel Gerovoi0
  Niklas Johansson0
  Jasper Pöllänen0
  Aatu Torvinen0
  Tatu Ruotsalainen0
  Kalle Lampinen0
  Karri Leisimo0
  Josua Eronen0
  Topi-Taneli Pihlajamaa0
  Atte Sävelä0
  Tuukka Penttinen0
  Saku Herranen0
  Eelis Laitinen0
  Esu Rytkönen0
  Henri Ilves0
  Filip Svennas0
  Atte Auvinen0
  Veikka Lintula0
  Aatu Böhm0
  Puustinen Eemeli0
  Pyry-Peetri Piironen0
  Severi Noponen0
  Pete Pättiniemi0
  Henri Mattila0
  Anssi Hänninen0
  Vilppu Huovila0
  Joona Kokkonen0
  Onni Kilpeläinen0
  Pyry Kunnas0
  Tomi Gröhn0
  Tomi Tastén0
  Dylan Lindblad0
  Lauri Weiland0
  Rudolf Sadakov0
  Niko Nikunen0
  Tommi Niittylä0
  Sami Mikkola0
  Rasmus Ek0
  Topi Peuhkuri0
  Pontus Ånäs0
  Juho Väänänen0
  Sakke Neuvonen0
  Eetu Eronen0
  Eero Aho0
  Lauri Sirén0
  Torvinen Vertti0
  Lasse Korhonen0
  Jere Penttilä0
  Otto Huopalainen0
  Santeri Rantanen0
  Jaakko Kyllönen0
  Jaakko Haavisto0
  Aukusti Seppänen0
  Vili Varis0
  Sebastian Sauvala0
  Ari-Pekka Aho0
  Joel Niittyvuopio0
  Ilmari Pesonen0
  Eetu Sviili0
  Niko Kauppinen0
  Dante Lindblad0
  Akseli Uotinen0
  Jukka Ropponen0
  Tomi Pallassalo0
  Samu Moilanen0
  Joonas Kankkunen0
  Santeri Heino0
  Akseli Niskala0
  Akseli Väisänen0
  Iiro Raukko0
  Jonne Ahonen0
  Micke Peräjärvi0
  Jaakko Järvinen0
  Samuli Sakko0
  Miikka Penttinen0
  William Skog0
  Väinö Aho0