Kausipörssi

  Kausipörssi

  PelaajaKaudet:
  Joni Maaranen26
  Tommi Niittylä25
  Jari Hyttinen23
  Tomi Tastén22
  Joakim Nordström21
  Janne Hauska21
  Andreas Flinck21
  Alpo Kaartinen21
  Manu Puumalainen20
  Raoul Karlqvist20
  Tomi Gröhn19
  Antti Pesonen19
  Ari-Pekka Aho18
  Kimmo Huotelin18
  Tomi hauska18
  Matti Vainio17
  Esa Oksanen17
  Matti Immonen17
  Niklas Johansson16
  Olli Lappalainen16
  Tomi Herranen16
  Tomi Mustonen16
  Erik Hörhammer16
  Aku Ojanen15
  Iiro Karppinen15
  Tero Määttälä15
  Valtteri Hauska14
  Rolf Larsson14
  Joonas Janhunen14
  Vilppu Huovila14
  Josua Eronen14
  Juuso Johansson13
  Pyry-Peetri Piironen13
  Atte Lämsä13
  Richard Laibert13
  Jyrki Tauschi13
  Santeri Laitinen13
  Puustinen Eemeli12
  Eetu Sviili12
  Topi Peuhkuri12
  Juho Airaksinen12
  Joonas Peuhkuri12
  Tuomas Liukkonen11
  Jere-Henrik Koivula11
  Patrik Huber11
  Saku Hartikainen11
  Kasper Perdén11
  Niko-Valtteri Koivula11
  Joni Vuopio11
  Tuukka Penttinen10
  Jarno Eronen10
  Christian Laibert10
  Nikke Tuhkanen10
  Akseli Pursio10
  Lasse Tammilehto9
  Ville Aaltonen9
  Juri Schreck9
  Juuso Kärmeniemi9
  Jaakko Manninen9
  Anssi Hänninen9
  Kristian Paukkonen9
  Matti Islander9
  Matias Lehtonen8
  Tero liimatainen8
  Pete Pättiniemi8
  Nico Nevalainen8
  Iisakki Kaivola8
  Emil Segerman8
  Saku Herranen8
  Niels Främling8
  Iikka Lempinen8
  Mikko Tammilehto8
  Ilari Moisala8
  Joona Rajala8
  Tomi Pallassalo8
  Samuel Gerovoi8
  Esko Liukkonen8
  Jere Penttilä7
  Niklas Valtanen7
  William Skog7
  Johan Segerman7
  Santeri Rantanen7
  Tuukka Loikkanen7
  Kasperi Hirvonen7
  Pyry Kunnas7
  Karri Leisimo6
  Kaapo Schreck6
  Micke Peräjärvi6
  Robert Ruippo6
  Joonas Kankkunen6
  Topi Pesonen6
  Eero Paavola6
  Akseli Uotinen6
  Sami Mikkola6
  Tuomas Antikainen6
  Ville Hämäläinen6
  Mikko Pulkkinen6
  Jaakko Kyllönen6
  Kalle Pesonen5
  Matias Valtanen5
  Aapo Pursio5
  Denis Sadakov5
  Dylan Lindblad5
  Valtteri Sjöholm5
  Ville Raukko5
  Teemu Nevanperä5
  Joonas Hiltunen5
  Lauri Sirén5
  Joel Reponen5
  Severi Noponen5
  Juho Kaaretkoski5
  Leevi Laitinen5
  Vili Korhonen5
  Leevi Vihtalahti5
  Tuukka Järvinen5
  Akseli Laakkonen5
  Tuukka Ässämäki5
  Ville Särkkä5
  Henri Ilves4
  Akseli Niskala4
  Pekka Niska4
  Juho Sirén4
  Joonatan Irtamo4
  Aleksi Hilmola4
  Aatu Tiusanen4
  Rasmus Kettunen4
  Jasu Koljonen4
  Samuli Sakko4
  Ilia Sokolov4
  Eetu Jaatinen4
  Patrick Backman4
  Väinö Pasma4
  Lasse Korhonen4
  Aku Palsola4
  Topi Saukkonen4
  Tatu Ruotsalainen3
  Paavo Huuhtanen3
  Veeti Pitsinki3
  Samppa Äikäs3
  Joel Holopainen3
  Benjami Nyyssönen3
  Esu Rytkönen3
  Aapo Pulkkinen3
  Topi-Taneli Pihlajamaa3
  Miikka Penttinen3
  Ville Koskinen3
  Torvinen Vertti3
  Heikki Pesonen3
  Eelis Goebel3
  Jukka Ropponen3
  Karo Liimatainen3
  Elmeri Hämäläinen3
  Aki Manninen3
  Jimi Siiteri3
  Otso Ikävalko3
  Eetu Pulkkinen2
  Juho Jolula2
  Veikka Lintula2
  Ville Elonen2
  Aatu Torvinen2
  Eemeli Metelinen2
  Lauri Weiland2
  Kalle Lampinen2
  Joel Niittyvuopio2
  Ilmari Pesonen2
  Jaakko Järvinen2
  Ville Hokkanen2
  Jonathan Hyttinen2
  Marcus Ukkonen2
  Dante Lindblad2
  Leevi Lausanto2
  Otto Huopalainen1
  Jasper Pöllänen1
  Filip Svennas1
  Väinö Aho1
  Eelis Laitinen1
  Rasmus Arponen1
  Onni Autinen1
  Väinö Niiranen1
  Veeti Pulkkinen1
  Jere Kupiainen1
  Iikka Voutilainen1
  Veeti Kujansuu1
  Onni Kilpeläinen1
  Aaro Heimala1
  Aku Sarkkinen1
  Veeti Hyvärinen1
  Pontus Ånäs1
  Toni Ässämäki1
  Aatu Böhm1
  Henri Mattila1
  Simo Vainikka1
  Joona Kokkonen1
  Jonne Ahonen1
  Kevin Larsson1
  Rasmus Ek1
  Topias Huotari1
  Niko Nikunen1
  Rudolf Sadakov1
  Atte Niiranen1
  Atte Auvinen1
  Leevi Attenberg1
  Arvi Lindlöf1
  Iiro Raukko1
  Simo Huotelin1
  Jaakko Haavisto1
  Vili Varis1
  Niko Kauppinen1
  Joonatan Alho1
  Sebastian Sauvala1
  Akseli Väisänen1
  Antti-Pekka Airaksinen-
  Botnia tilasto-
  Kamppari tilasto-
  Veiterä tilasto-
  Eetu Peuhkuri-
  JPS tilasto-
  Teemu Malinen-
  Tuomas Jalkanen-
  Narukerä tilasto-
  Markku Arola-
  Holopainen Juho-
  Eetu Eronen-
  OLS tilasto-
  Santeri Heino-
  Akilles tilasto-
  Pyry Kilpiö-
  Andreas Lindforss-
  Ere Verhelä-
  Isak Skog-
  HIFK tilasto-
  Juuso Eronen-
  Sakke Neuvonen-
  Eero Aho-
  Juho Väänänen-
  Eevert Salmi-
  Pauli Haikonen-
  Sampsa Purhonen-
  Kilpeläinen Mikko-
  Jere Korhonen-
  Salo Arttu-
  Pietikäinen Joona-
  Aukusti Seppänen-
  Stepan Okhalov-
  Perttu Pennanen-
  Rasmus Fridolfsson-
  Timo Niemi-
  Samu Moilanen-
  Jyry Kortelainen-
  Grek Roni-
  Niko Herranen-
  Eemeli Suontakanen-
  Jalvar Salmi-
  Casper Hänninen-
  Jaakko Liukkonen-
  Riku Hämäläinen-
  Niko Laakso-
  Puustinen Aleksi-
  Rinat Shamsutov-
  Tuomas Loponen-
  Hoffren Jukka-Pekka-
  Aleksi Niemi-
  Tuomas Räisänen-
  Ville Hatara-
  Nissinen Niko-
  Antti-Juuso Ropo-
  Tino Antikainen-
  Antreas Lindlöf-
  Eelis Talman-
  Atte Sävelä-
  Pertti Virtanen-