Ottelupörssi

  Ottelupörssi

  PelaajaOttelut
  Joni Maaranen546
  Tommi Niittylä491
  Janne Hauska466
  Alpo Kaartinen403
  Andreas Flinck402
  Tomi Tastén393
  Jari Hyttinen389
  Raoul Karlqvist379
  Tomi Gröhn375
  Tomi hauska370
  Manu Puumalainen360
  Joakim Nordström348
  Esa Oksanen348
  Kimmo Huotelin330
  Olli Lappalainen327
  Matti Vainio319
  Ari-Pekka Aho307
  Tomi Mustonen307
  Aku Ojanen298
  Antti Pesonen298
  Matti Immonen296
  Erik Hörhammer284
  Tomi Herranen282
  Tero Määttälä264
  Niklas Johansson248
  Valtteri Hauska239
  Juuso Johansson234
  Iiro Karppinen233
  Rolf Larsson230
  Joonas Peuhkuri223
  Jere-Henrik Koivula210
  Joonas Janhunen203
  Santeri Laitinen201
  Vilppu Huovila199
  Pyry-Peetri Piironen198
  Tuomas Liukkonen196
  Topi Peuhkuri193
  Atte Lämsä188
  Juho Airaksinen186
  Patrik Huber183
  Christian Laibert180
  Anssi Hänninen179
  Ville Aaltonen175
  Richard Laibert173
  Nikke Tuhkanen171
  Niko-Valtteri Koivula170
  Jyrki Tauschi166
  Joni Vuopio165
  Eetu Sviili162
  Ilari Moisala160
  Akseli Pursio158
  Kasper Perdén156
  Juuso Kärmeniemi150
  Kristian Paukkonen150
  Josua Eronen150
  Lasse Tammilehto150
  Jaakko Manninen146
  Tero liimatainen146
  Tuukka Penttinen141
  Matti Islander140
  Puustinen Eemeli137
  Iisakki Kaivola137
  Samuel Gerovoi136
  Saku Hartikainen132
  Jarno Eronen130
  Esko Liukkonen129
  Kasperi Hirvonen127
  Nico Nevalainen119
  Mikko Tammilehto118
  Juri Schreck117
  Emil Segerman115
  Sami Mikkola115
  Johan Segerman112
  Tomi Pallassalo109
  Iikka Lempinen108
  Tuukka Loikkanen104
  Joona Rajala98
  William Skog95
  Niklas Valtanen95
  Denis Sadakov88
  Pete Pättiniemi87
  Ville Hämäläinen87
  Kaapo Schreck81
  Santeri Rantanen81
  Joonas Kankkunen74
  Joonas Hiltunen73
  Eero Paavola72
  Matias Lehtonen71
  Niels Främling71
  Ilia Sokolov68
  Aku Palsola68
  Pyry Kunnas67
  Rasmus Kettunen67
  Tuukka Järvinen65
  Juho Kaaretkoski63
  Joel Reponen62
  Tuomas Antikainen62
  Vili Korhonen62
  Jasu Koljonen61
  Leevi Vihtalahti60
  Akseli Uotinen59
  Matias Valtanen59
  Teemu Nevanperä59
  Akseli Laakkonen59
  Ville Raukko57
  Jere Penttilä57
  Severi Noponen57
  Saku Herranen56
  Topi Pesonen54
  Micke Peräjärvi54
  Lauri Sirén53
  Miikka Penttinen52
  Pekka Niska51
  Väinö Pasma51
  Kalle Pesonen49
  Joonatan Irtamo47
  Karri Leisimo46
  Topi Saukkonen44
  Aapo Pursio43
  Ville Särkkä41
  Leevi Laitinen40
  Samuli Sakko39
  Mikko Pulkkinen38
  Otso Ikävalko38
  Jaakko Kyllönen37
  Karo Liimatainen35
  Robert Ruippo34
  Tuukka Ässämäki34
  Ville Koskinen33
  Juho Sirén33
  Aatu Tiusanen33
  Akseli Niskala32
  Henri Ilves31
  Riku Hämäläinen30
  Valtteri Sjöholm30
  Eetu Jaatinen27
  Tatu Ruotsalainen25
  Samppa Äikäs25
  Aki Manninen25
  Jimi Siiteri24
  Esu Rytkönen22
  Dylan Lindblad22
  Patrick Backman20
  Paavo Huuhtanen19
  Aleksi Hilmola19
  Kevin Larsson17
  Iikka Voutilainen17
  Elmeri Hämäläinen17
  Timo Niemi16
  Onni Autinen16
  Toni Ässämäki16
  Ville Hokkanen16
  Arvi Lindlöf15
  Topias Huotari15
  Ere Verhelä14
  Joonatan Alho14
  Aatu Torvinen14
  Heikki Pesonen13
  Jukka Ropponen13
  Leevi Attenberg13
  Eelis Laitinen12
  Eetu Pulkkinen12
  Eetu Peuhkuri12
  Eelis Goebel12
  Lasse Korhonen11
  Veeti Pitsinki11
  Tuomas Jalkanen11
  Antti-Juuso Ropo10
  Atte Niiranen9
  Lauri Weiland9
  Rasmus Arponen8
  Topi-Taneli Pihlajamaa8
  Henri Mattila8
  Vili Varis8
  Benjami Nyyssönen8
  Aapo Pulkkinen8
  Atte Auvinen7
  Torvinen Vertti7
  Joel Holopainen7
  Sampsa Purhonen7
  Jasper Pöllänen7
  Veeti Hyvärinen6
  Veeti Kujansuu6
  Aku Sarkkinen5
  Markku Arola5
  Pontus Ånäs5
  Onni Kilpeläinen5
  Simo Vainikka5
  Jaakko Haavisto5
  Casper Hänninen5
  Joel Niittyvuopio5
  Väinö Aho5
  Akseli Väisänen5
  Niko Herranen4
  Ville Elonen4
  Aukusti Seppänen4
  Juho Jolula4
  Veeti Pulkkinen4
  Rudolf Sadakov3
  Rasmus Fridolfsson3
  Stepan Okhalov3
  Eemeli Metelinen3
  Rinat Shamsutov3
  Iiro Raukko3
  Aleksi Niemi2
  Ilmari Pesonen2
  Tuomas Loponen2
  Veikka Lintula2
  Aatu Böhm2
  Dante Lindblad2
  Filip Svennas2
  Antti-Pekka Airaksinen2
  Kalle Lampinen2
  Otto Huopalainen2
  Eevert Salmi1
  Jonne Ahonen1
  Niko Nikunen1
  Sebastian Sauvala1
  Marcus Ukkonen1
  Tuomas Räisänen1
  Joona Kokkonen1
  Niko Kauppinen1
  Leevi Lausanto1
  Jonathan Hyttinen1
  Jaakko Järvinen1
  Ville Hatara1
  Rasmus Ek1