Maalipörssi

  Maalipörssi

  Pelaaja
  Aku Ojanen29
  Tomi Mustonen27
  Santeri Laitinen23
  Denis Sadakov21
  Tuomas Liukkonen21
  Iisakki Kaivola20
  Tuukka Loikkanen19
  Tuukka Ässämäki18
  Janne Hauska18
  Andreas Flinck16
  Joona Rajala15
  Rasmus Kettunen15
  Antti Pesonen14
  Samppa Äikäs12
  Nico Nevalainen12
  Rolf Larsson11
  Tero liimatainen11
  Iiro Karppinen10
  Ville Aaltonen10
  Atte Lämsä10
  Joel Reponen10
  Jasu Koljonen9
  Niklas Valtanen9
  Kristian Paukkonen8
  Pekka Niska7
  Kaapo Schreck7
  Lasse Tammilehto7
  Ilari Moisala7
  Eero Paavola7
  Joonas Hiltunen7
  Tomi hauska6
  Matti Vainio6
  Elmeri Hämäläinen6
  Tuomas Antikainen6
  Manu Puumalainen5
  Valtteri Hauska5
  Christian Laibert5
  Joni Vuopio5
  Saku Hartikainen5
  Juho Airaksinen5
  Joonas Peuhkuri5
  Kimmo Huotelin5
  Patrick Backman5
  Kevin Larsson5
  Esa Oksanen4
  Joonatan Alho4
  Esko Liukkonen4
  Ville Koskinen4
  Karo Liimatainen4
  Kalle Pesonen4
  Jonathan Hyttinen4
  Heikki Pesonen4
  Onni Autinen4
  Matias Lehtonen4
  Erik Hörhammer3
  Jyrki Tauschi3
  Jarno Eronen3
  Väinö Pasma3
  Toni Ässämäki3
  Tero Määttälä3
  Johan Segerman3
  Matias Valtanen3
  Ville Hämäläinen3
  Matti Islander3
  Marcus Ukkonen3
  Juuso Johansson3
  Kasperi Hirvonen3
  Ville Särkkä2
  Jaakko Manninen2
  Vili Korhonen2
  Akseli Laakkonen2
  Leevi Vihtalahti2
  Niko-Valtteri Koivula2
  Jimi Siiteri2
  Leevi Laitinen2
  Patrik Huber2
  Joonatan Irtamo2
  Paavo Huuhtanen2
  Nikke Tuhkanen2
  Matti Immonen2
  Ville Hokkanen2
  Otso Ikävalko2
  Juri Schreck2
  Rasmus Arponen1
  Tuukka Järvinen1
  Veeti Kujansuu1
  Ville Elonen1
  Richard Laibert1
  Veeti Pitsinki1
  Joel Holopainen1
  Aapo Pulkkinen1
  Benjami Nyyssönen1
  Aki Manninen1
  Topias Huotari1
  Jari Hyttinen1
  Leevi Attenberg1
  Juho Jolula1
  Joakim Nordström1
  Juho Kaaretkoski1
  Eelis Goebel1
  Raoul Karlqvist1
  Simo Vainikka1
  Eetu Pulkkinen1
  Teemu Nevanperä1
  Joonas Janhunen1
  Aku Palsola1
  Eetu Jaatinen1
  Veeti Hyvärinen1
  Leevi Lausanto1
  Filip Svennas0
  Valtteri Sjöholm0
  Jere-Henrik Koivula0
  Mikko Pulkkinen0
  Santeri Rantanen0
  Tatu Ruotsalainen0
  Otto Huopalainen0
  Niels Främling0
  Lasse Korhonen0
  Ilia Sokolov0
  Aleksi Hilmola0
  Veeti Pulkkinen0
  Aatu Tiusanen0
  Tuukka Penttinen0
  Akseli Pursio0
  Karri Leisimo0
  Atte Sävelä0
  Niklas Johansson0
  Robert Ruippo0
  Juuso Kärmeniemi0
  Aatu Torvinen0
  Eelis Laitinen0
  Saku Herranen0
  Iikka Lempinen0
  Aapo Pursio0
  Eemeli Metelinen0
  Topi-Taneli Pihlajamaa0
  Jasper Pöllänen0
  Kalle Lampinen0
  Josua Eronen0
  Samuel Gerovoi0
  Esu Rytkönen0
  Henri Ilves0
  Topi Saukkonen0
  Atte Auvinen0
  Veikka Lintula0
  Aatu Böhm0
  Puustinen Eemeli0
  Pyry-Peetri Piironen0
  Severi Noponen0
  Pete Pättiniemi0
  Henri Mattila0
  Anssi Hänninen0
  Vilppu Huovila0
  Olli Lappalainen0
  Joona Kokkonen0
  Onni Kilpeläinen0
  Pyry Kunnas0
  Tomi Herranen0
  Tomi Gröhn0
  Tomi Tastén0
  Topi Peuhkuri0
  Eero Aho0
  Eetu Eronen0
  Sakke Neuvonen0
  Juho Väänänen0
  Pontus Ånäs0
  Joni Maaranen0
  Rasmus Ek0
  Dylan Lindblad0
  Sami Mikkola0
  Tommi Niittylä0
  Niko Nikunen0
  Rudolf Sadakov0
  Atte Niiranen0
  Lauri Weiland0
  Lauri Sirén0
  Arvi Lindlöf0
  Jaakko Kyllönen0
  Joel Niittyvuopio0
  Jere Penttilä0
  Dante Lindblad0
  Niko Kauppinen0
  Eetu Sviili0
  Kasper Perdén0
  Ilmari Pesonen0
  Ari-Pekka Aho0
  Akseli Uotinen0
  Topi Pesonen0
  Sebastian Sauvala0
  Vili Varis0
  Aukusti Seppänen0
  Emil Segerman0
  Jaakko Haavisto0
  Ville Raukko0
  Tomi Pallassalo0
  Torvinen Vertti0
  Micke Peräjärvi0
  Jukka Ropponen0
  William Skog0
  Mikko Tammilehto0
  Miikka Penttinen0
  Samuli Sakko0
  Jaakko Järvinen0
  Jonne Ahonen0
  Juho Sirén0
  Iiro Raukko0
  Akseli Väisänen0
  Akseli Niskala0
  Santeri Heino0
  Joonas Kankkunen0
  Samu Moilanen0
  Väinö Aho0