Valmennusura:

    • 2008-2021   HIFK
    • 2003-2006   HIFK