Bandyliigapelaajat

  2020-21 kaikki Bandyliigapelaajat


  Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/bandyliiga.fi/public_html/wp-content/plugins/sportspress-pro/includes/sportspress/includes/class-sp-player-list.php on line 786

  Maalivahti

  Pelaaja
  Hautanen Matti
  Heikkinen Mikko
  Helle
  Hellman John
  Henriksson
  Hiekkanen Pasi
  Hilander Kaarlo
  Hilmola Aulis
  Hirvi Arimo
  Hirvonen
  Hirvonen Lauri
  Hoffren Ilkka
  Hokkanen
  Holappa Mikko
  Holtari Erkki
  Honkonen Jyrki
  Huber Christoffer
  Haapakoski Jari
  Haapakoski Olavi
  Huoviala Antti
  Haikala Asko
  Haikala Simo
  Halttunen Tuomas
  Hamara Arvo
  Harkola Mikko
  Bergroth G
  Linsen
  Ylikoski Raimo
  Järvinen Jesse
  Järvinen Joonas
  Sutinen Harri
  Petriläinen Pekka
  Ylitalo Juha-Pekka
  Niiranen
  Laakkonen
  Niiranen Esa
  Litzen
  Blomberg Lauri
  Ingnatius Martti
  Ihalainen Ilmari
  Laakso Jani
  Nikkanen Pentti
  Laakso Niko
  Wahl Woldemar
  Iitiä Markus
  Sanaksenaho Tuukka
  Tainio Petri
  Taivainen Väinö
  Takala Aarne
  Carlström Gideon
  Takala Samuli
  Louhelainen Jari
  Borgar Bror
  Sanberg Rolf
  Sveholm Christian
  Sandström Jan-Erik
  Talikka Heikki
  Tallberg Lukas
  Tallberg Peter
  Wegelius Aleksander
  Sarjanoja Mika
  Pihlajamaa Jari
  Talvensaari Jari
  Talvinko Eppu
  Talvitie Markku
  Immonen Olavi
  Lahti Niko
  Tammi Mauno
  Westlin Bertel
  Lahtinen Jouni
  Sarvilahti Yrjö
  Määttä Aki
  Czarnecki Tomas
  Saure Martti
  Lunden
  Kinnunen Martti
  Nordblom Vilho
  Tamminen
  Nordensvan
  Laine Antti
  Dahlström Sven
  Saviranta Jyrki
  Wiik
  Innanen M
  Rahkonen Rader
  Inoranta Pasi
  Pitkänen Juhani
  Wilen Linus
  iskanius Jukka
  Luostarinen Martti
  Iskanius Reijo
  Laine Juha-Pekka
  Kiuru Hannu
  Rajala Juha
  Åberg Torsten
  Ehnrooth Birger
  Schnitt Mikael
  Rajala Taisto
  Einesalo Leo
  Rajanen Eero
  Laitinen Eino
  Nummi Helge
  Ekholm Nils-Erik
  Rantala Aarni
  Pohjolainen Veli
  Tapio Seppo
  Taramaa Ville
  Knuutti Jukka
  Tarviainen Janne
  Tarvainen Tapio
  Lammi Ville-Matias
  Ellonen Raimo
  Usvasalmi Rasmus
  Taskila Jari
  Utriainen Petri
  Taskila Jouni
  Koho Oskari
  Oksanen
  Lönnroos Olavi
  Aarni Olli-Pekka
  Koistinen Toivo
  Rapo Juha
  Tawast Henrik
  Vainio Aimo
  Löppönen Tuomas
  Olbert Harri
  Eriksson
  Rautakorpi Ali
  Koivumaa Saku
  Siekkinen Mika
  Valkeanpää Markku
  Nyman Birger
  Kaikkonen Rauno
  Siimelä Pentti
  Rautiovaara Vilho
  Kairala Janne
  Tervonen Juuso
  Koivuranta Erkki
  Pulli Viljo
  Kajander Hilding
  Nyqvist Jonas
  Teräsvuori
  Larjovuo
  Siivola Pentti
  Nyrönen
  Valtonen Aatu
  Silfver Charles
  Ollikainen Jari
  Reiniharju Jaakko
  Ollikainen Kari
  Tiainen Sami-Pekka
  Vanha-Aho Ari
  Tiainen Seppo
  Vanha-Aho Janne
  Kallela Ari
  Ollonen Jukka
  Kallio
  Närvänen
  Simola Jere
  Finne Seppo
  Simola Petri
  Rekola Viljo
  Pusenius Lauri
  Launonen Lauri
  Flinkman S
  Sinervo Simo
  Oravuo Jere
  Tiiri
  Kontra Miika
  Orloff
  Forsblom Filip
  Mahlakaarto Juha
  Puustinen Sampo
  Tiivola Mika
  Forssell Jan
  Sipponen Heikki
  Tikanoja Eero
  Sipponen Pertti
  Korhonen Harri
  Sistonen
  Rintala Joni
  Majuri Seppo
  Leffkowitsch Josef
  Kangaskorpi Jokke
  Kangasniemi Heikki
  Pyysing Mikko
  Korkkala Ilpo
  Lehti Juha
  Pääkkö Petri
  kankkunen Kari
  Koskela Ilkka
  Kanniainen Juha-Matti
  Veromaa Jari
  Pönttinen Kalevi
  Veromaa Pentti
  Koskinen
  Vesa
  Manninen
  Koskinen Juhani
  Roine Veli-Matti
  Palinsaari Jukka
  Palinsaari Pentti
  Toivanen Petri
  Ropponen Eino
  Vienola J
  Rosendahl
  Palmu Lasse
  Toivonen Marko
  Toivonen Olavi
  Rossi Jouko
  Paloheimo Antti
  Leinikka Pasi
  Viiru Niilo
  Tolonen Jorma
  Karjalainen Jaakko
  Palosaari Aarne
  Grönlund Paavo
  Soikkanen Hannu
  Viitalahti Erkki
  Granell Fredrik
  Viitalahti Kaarlo
  Kotschak Salomon
  Antikainen Pentti
  Granholm Runar
  Parila Oiva
  Granlund
  Karjaluoto Toni
  Kouvo
  Parkkinen
  Viksten Birger
  Ruohonen Gunnar
  Maunula Ilkka
  Karlsson Armas
  Grigorjeff
  Kovanen Tomi
  Parman Erkki
  Torvinen Esko
  Anttila Janne
  Sopanen Jorma
  Parman Pentti
  Grotenfelt Nils
  Vilermo Voitto
  Soronen Jarkko
  Ruokolainen Risto
  Gullsten Jorma
  Mellin Guy
  Sorsa Ari
  Viljakainen Unto
  Staffans Hilding
  Jokikokko Miika
  Karvinen Aarne
  Sten Uven
  Meuronen Lari
  Michalewicz Adrian
  Parttimaa Ari
  Karvinen Viljo
  Saahkari Tarmo
  Gädda Erkki
  Saajanto Esko
  Tukiainen Leo
  Karvonen Janne
  Patronen Jari
  Liljeroos Miika
  Saarinen Armas
  Lindahl Enar
  Carelius Arvo
  Tuomala Eero
  Tuomi Valter
  Kaukinen Kari
  Strömberg Janne
  Pelkonen Raimo
  Saastamoinen Jorma
  Vuorenmaa Sampo
  Stubin Arnold
  Sahamies Tommi
  Pelli Sulo
  Auer Pekka
  Vuori Sampsa
  Sahlman Kauko
  Aulavuo Simo
  Vuoriluoma Terho
  Saikkonen Arto
  Sailamaa Antti
  Summanen Kari
  Räty Niilo
  Peltonen Kimmo
  Turtiainen Kalevi
  Peltonen Mikko
  Auvala Eino
  Kauttio Hannu
  Sundberg
  Sakko Eero
  Mosander Leif
  Muhonen Olli-Pekka
  Sunden Viljo
  Sundgren Kurt
  Penttilä Ismo
  Turunen Kalevi
  Lindqvist Mikael
  Väisänen Jarkko
  Keini Mika
  Juvani Jouni
  Äijö Aleksi
  Keinänen Eino
  Salenius Juha
  Naukkarinen Tomi
  Murto Mikko
  Lindqvist Sami
  Tuulamo Kurt
  Sundström Julius
  Baranov Alex
  Penttinen Kimmo
  Jyrälä Sami
  Tynkkynen Matti
  Jyrälä Tuomas
  Lindroth
  Åkerdahl Patrick
  Kemppainen Antti
  Järveläinen Lauri
  Kemppi Pertti
  Muuri E
  Salminen Veikko
  Niemi Timo
  Linkomo Erkki
  Bergman Gustav
  Pontus Ånäs
  Juuso Eronen
  Isak Skog
  Pyry Kilpiö
  Aaro Heimala
  Topi Peuhkuri
  Niko Nikunen
  Lauri Weiland
  Olli Lappalainen
  Henri Mattila
  Pete Pättiniemi
  Magnus Gustafsson
  Puustinen Eemeli
  Jalvar Salmi
  Torvinen Vertti
  Micke Peräjärvi
  Joonas Kankkunen
  Jere Penttilä
  Eetu Sviili
  Joel Niittyvuopio
  Ari-Pekka Aho
  Jaakko Haavisto
  Jere Korhonen
  Santeri Rantanen
  Pauli Haikonen
  Lasse Korhonen
  Valtteri Sjöholm
  Iikka Lempinen
  Samuel Gerovoi
  Kalle Lampinen
  Topi-Taneli Pihlajamaa
  Saku Herranen
  Karri Leisimo
  Eelis Laitinen
  Niko Laakso
  Pertti Virtanen

  Pelaaja

  Pelaaja
  Hartikainen Heikki
  Hartikainen Kari
  Hartikainen Markus
  Hartman C.J
  Hartman Lars
  Hasselblatt
  Hast Jukka
  Hast Timo
  Hatara Hannu
  Hattu
  Hattunen Jari
  Hauska Ilkka
  Hauska Joni
  Hauska Juha
  Hautala Ari
  Hautala Eero
  Haverinen Jari-Pekka
  Hedenstam kauko
  Hedman
  Hedman Erkki
  Hedman Lars
  Hedman Leo
  Heikkinen Matti
  Heikura Erkki
  Heiman Jyri
  Heiman Lauri
  Heinikainen Heikki
  Heinikainen Tuomas
  Heino Petteri
  Heinonen Jari
  Heinonen Jimi
  Heinonen Juhani
  Heinonen Markku
  Heinonen Olavi
  Heinonen Olli
  Heinonen Pentti
  Heinonen Veikko
  Heiskala Samuli
  Heiskanen Arvo
  Heiskanen Kauko
  Heiskanen Lasse
  Heiskanen Pauli
  Helama Raimo
  Helander Eero
  Helanen Eero
  Helanen Erkki
  Helanen Lassi
  Helanen Pentti
  Helanen Tauno
  Helenius
  Helenius Eero
  Helenius Jaakko
  Helenius Martti
  Helin Kari
  Helin Veli-Pekka
  Hell
  Hellsten Kurt
  Helme Elmeri
  Helpi Antti
  Helsingius Aatto
  Heltola Esko
  Henning Tage
  Henriksson Guy
  Henriksson Ilkka
  Henriksson Markku
  Henriksson Stig
  Henttinen Kaarlo
  Hentunen
  Hentunen Reijo
  Hepola Ilari
  Hermansson J
  Hernekoski Aki
  Herranen Juha
  Herranen Sami
  Herranen Tapio
  Herve Kauko
  Heyno Ragnar
  Hiekkanen Roope
  Hienonen
  Hienonen Oiva
  Hienonen Pentti
  Hienonen Raimo
  Hienonen Timo
  Hietala Antti
  Hietala Janne
  Hietanen Jorma
  Hietanen Vesa
  Hietikko Jani
  Hiilosmaa Tapio
  Hildebrand E
  Hilmola Antti
  Hilmola Juha
  Hiltunen
  Hiltunen Hannes
  Hiltunen Karri
  Hiltunen Matti
  Hiltunen Mikko
  Hiltunen Olavi
  Hiltunen Olli
  Hiltunen Pekka
  Hiltunen Pentti
  Hinkkanen Mikko
  Hintsa Reino
  Hintikka Matti
  Hintikka Niko
  Hippi Mauri
  Hirvonen Antti
  Hirvonen Ari
  Hirvonen Ensio
  Hirvonen Jaakko
  Hirvonen Jori
  Hirvonen Lasse
  Hirvonen Olavi
  Hirvonen Sulo
  Hiukka Harri
  Hiukka Markus
  Hiukka Sakari
  Hjelt Berndt
  Hjelt Ernst
  Hjelt Lars-Erik
  Hokkanen
  Hokkanen Eero
  Hokkanen Juuso
  Hokkanen Urho
  Holappa Aulis
  Holm Eino
  Holm Oscar
  Holmberg
  Holopainen Antti
  Holopainen Ari
  Holopainen E
  Holopainen Eino
  Holopainen Esko
  Holopainen Matti
  Holopainen Mikko
  Holopainen Olli
  Holopainen Pentti
  Holstein Jorma
  Honka Anton
  Honkala Raimo
  Honkanen
  Honkanen Henrik
  Honkanen Jarkko
  Honkanen Jouko
  Honkanen Teemu
  Honkonen Kuuno
  Hopea Eino
  Hopia Ari
  Horn Valter
  Horneman Taisto
  Horsma Seppo
  Hotti Petteri
  Hovi Tapio
  Haajanen Jarkko
  Hovivuori Hannes
  Haapakoski Heikki
  Huhta
  Haapala Pentti
  Huhta Petri
  Haapalainen Samuli
  Huhtanen Pertti
  Haarakoski Jukka
  Hukka Arvo
  Haarakoski Tommi
  Haarla
  Huotari Juhani
  Haavisto Jarmo
  Huotari Matti
  Haavisto Rainer
  Huotari Pertti
  Hagberg Per-Olaf
  Huotari T
  Hagfors Elis
  Huotelin Ville
  Hagman Nils
  Hahl Aarne
  Hahl Kaarlo
  Huovinen Jari
  Hahl Tapio
  Huovinen Tommi
  Haikala Asko
  Hurme Mauno
  Haikari Ossi
  Hurskainen Heikki
  Haiko Jarmo
  Hurskainen Jorma
  Hurtig Jonne
  Hakala Erkki
  Hakala Henry
  Huttunen Mika
  Hakala Ilmari
  Huttunen Uuno
  Hakalahti Jorma
  Hakalahti Juhani
  Huuhtanen Jouni
  Halla
  Huuhtanen Paavo
  Halldin Henrik
  Huupponen Seppo
  Hallikainen Anssi
  Huupponen V
  Huuskonen Veikko
  Hallikainen Uuno
  Hynninen
  Hallvar Rurik
  Hynninen I
  Halme Juha
  Hypen Aarne
  Halme Juhani
  Hyry Jussi
  Halme Viljo
  Hyrynkangas Osmo
  Halonen Aarne
  Hyttinen Jaakko
  Hyttinen Pentti
  Hyykoski Ari
  Halonen Heikki
  Hyyrynen Uljas
  Halonen Jaakko
  Halonen Lauri
  Halonen Mika
  Haltamo Mikko
  Halttunen Antero
  Halttunen Ismo
  Halttunen Seppo
  Hamari Eero
  Hanka Voitto
  Hakala Teemu
  Hannuksela Jarmo
  Hannuksela Osmo
  Hanttu
  Harell Erkki
  Harjula Onni
  Harjulahti Jarno
  Harjuoja Jussi
  Harjuoja Sami
  Harkimo
  Harko Georg
  Harmaala Arvi
  Hartikainen A
  Yli-Houhala Jussi
  Keränen Pasi
  Salo Kari
  Suorsa V
  Nieminen
  Myllylä Jussi
  Perälä Janne
  Järvinen Heikki
  Keränen Pentti
  Salo Markku
  Surakka Jari
  Nieminen Jaakko
  Myllylä Mikko
  Perälä Lasse
  Lintala Lauri
  Yliluoma Seppo
  Keskiaho Uolevi
  Salo Martti
  Suronen Ilkka
  Nieminen Kalevi
  Myllymäki Juhani
  Peräläinen Eero
  Lintamo Alpo
  Ylimaula Roope
  Keskinen Marko
  Salo Reino
  Sutela Seppo
  Nieminen Pekka
  Myllynen Juha
  Perätalo Toni
  Järvinen Kari
  Lintamo Nuutti
  Ylinampa Tuomas
  Keskinen Mika
  Salo Sakari
  Sutinen Aarni
  Nieminen Tero
  Myllyoja Juhani
  Pesonen
  Järvinen Martti
  Ylipukki Lauri
  Kesti Mikko
  Salomaa
  Niemitalo Markku
  Myllys Herman
  Järvinen Reino
  Lintunen
  Kesti Vili
  Salonen
  Sutinen Ossi
  Niinimaa Erkki
  Myntti Aleksanteri
  Petrov Maksim
  Järvinen Tomi
  Lipponen Timo
  Ylitalo Paavo
  Ketola Veikko
  Suurkuukka Aki
  Myntti Kaj
  Petrovski Kirill
  Jääskeläinen
  Lipsonen Anselm
  Aaltonen Jussi
  Ylä-Outinen Joonas
  Ketopelto Jukka
  Salonen Aato
  Suurla Leo
  Myntti Stig-Göran
  Pettersson
  Jääskeläinen Mauno
  Laakkonen Harri
  Lisäpuro Erkki
  Ahlgren Karl
  Ylärakkola Aatos
  Ibatulov Aleksei
  Kettula Kalle
  Salonen Jorma
  Suuronen Yrjö
  Niittymäki Vesa
  Mytty Aarne
  Peuhkuri Anssi
  Jääskeläinen Raimo
  Laakkonen Heikki
  Ahnger Armas
  Ylärakkola Tauno
  Idman Berndt
  Kettunen
  Salonen Pellervo
  Suutala Paavo
  Niiranen Tom
  Myyrä Matti
  Peuhkuri Harri
  Jääskö Andrei
  Laakkonen Lasse
  Liuhanen Vesa
  Airaksinen Matti
  Yrjänä Sakari
  Kettunen Eero
  Salonen Veikko
  Suvanto Tero
  Nikander Vieno
  Månson Nils
  Peuhkuri Kari
  Jääskö Markku
  Laakkonen Sami
  Liukkonen Juho
  Alenius Eric
  Ihalainen Eero
  Kettunen Jari
  Samaletdin Rashid
  Suves Juri
  Nikishov Maksim
  Mård Martin
  Peuhkuri Matti
  Laakkonen Seppo
  Liukkonen Unto
  Alenius Pekka
  Wahl Paul
  Kettunen Pekka
  Sampo Väinö
  Suves Patrick
  Nikkanen Antero
  Mårtensson Per-Magnus
  Peurasaari Hannu
  Taalikainen Keijo
  Ljungberg Allan
  Alleen Asko
  Wahl Rufus
  Ihalainen Jukka
  Kettunen Vilho
  Samuli Jaakko
  Svanström Kurt
  Mäenpää Sakari
  Pieniniemi Niko
  Taalikka Toni
  Ljungqvist Allan
  Andersin Stig
  Keurulainen Juha
  Svanström Sture
  Nikkinen Tapani
  Mähönen Erkki
  Pietarinen Reino
  Laakso Olavi
  Lohko Anssi
  Arajärvi Jaakko
  Wahlbäck Hans
  Iivarinen Toivo
  Kihlman Keijo
  Sand Kurt
  Svanström Torsten
  Nikkola Hannu
  Mähönen Kalle
  Pietikäinen Kai
  Laakso Petri
  Loikkanen Heikki
  Astala Olavi
  Wallen Aulis
  Ijäs Henrikki
  Kiikeri Jussi
  Sand Olle
  Svanström Valter
  Niklepajeff
  Mäkelä Alpo
  Pietikäinen Orvo
  Laakso Toni
  Loponen Tuomas
  Wallius Timo
  Kiira Erkki
  Sandberg Karl-Erik
  Svarfvar Brynolf
  Nikula Ilari
  Mäkelä Kaino
  Pietilä Aatos
  Laaksonen
  Wang C
  Ikonen Matti
  Kiira Jorma
  Niskala Anton
  Mäkelä Martti
  Pietilä Karl-Johan
  Takala Tauno
  Laaksonen E.
  Louhos Veeti
  Wartselius N
  Ikonen Raimo
  Kiiski
  Sandman Juho
  Sveholm Pehr
  Niskala Antti
  Mäkelä Tero
  Pietilä Sami
  Takala Ville
  Laaksonen Leo
  Loukkola Arto
  Wasenius Erik
  Iljasov Anatoli
  Kiiskinen Mikko
  Sandman Lauri
  Syrjäläinen August
  Niskala Heikki
  Mäkeläinen Risto
  Pietiläinen Akseli
  Takolander Kurt
  Laaksonen Martti
  Loukkola Jari
  Wathen E
  Ilvo Jorma
  Kiiskinen Paavo
  Syrjäläinen J
  Niskala Jaakko
  Mäki
  Pietiläinen Anssi
  Talaslahti Pekka
  Laaksonen Reinhold
  Loukkola Jukka
  Weckström Holger
  Ilvonen Aulis
  Kiiskinen Pauli
  Sandström Lauri
  Särkkä Hannu
  Niskanen Arto
  Mäki Henri
  Pietiläinen Antti
  Laalo Elmeri
  Luhelma
  Weckström Kurt
  Ilvonen V
  Kiljander Ari
  Sandsund August
  Särkkä Urho
  Niskanen Jorma
  Mäkiaho Tomi
  Pietiläinen Esa
  Talikka Keijo
  Laamanen Joonas
  Luhtanen Pekka
  Weckström Mats
  Kiljunen Seppo
  Sandsund Kai
  Särmäkari Kalevi
  Niskanen Markus
  Mäkinen Aleksi
  Pietiläinen Harri
  Laamanen Niko
  Luiro Kristian
  Weckström Thorvald
  Imjack John
  Kilpeläinen Jari Pekka
  Sannisto Jarmo
  Säävälä Tuomo
  Niskanen Samuli
  Mäkinen Eero
  Pietinen Arvo
  Laamanen Raimo
  Lukkarila Jani
  Immo Martti
  Kilpeläinen Lauri
  Santala Ville-Veikko
  Söderberg Birger
  Nissilä Hannu
  Mäkinen J
  Pietinhuhta Roope
  Tallberg Jari
  Lackman Albert
  Lukkarila Mika
  Wegelius Iivo
  Immonen E
  Kilpeläinen Marko
  Sarja Ville
  Söderholm Ragnar
  Nissilä Markku
  Mäkinen Jani
  Pihlajamaa Ari
  Talma Esko
  Lagerblom G
  Lukkarila Mikko
  Welin Jukka
  Immonen Erkki
  Söderholm Sasu
  Nissinen Aarne
  Mäkinen Lauri
  Talma Kari
  Lagerblom Per
  Lukkarinen Hannu
  Wendelin Arno
  Immonen Erkko
  Kilpi Eino
  Sarkamies Sakari
  Söderling Ben
  Nissinen Jouni
  Mäkinen Mikko
  Pihlamo Sakari
  Talus Seppo
  Lagerström
  Lumio A
  Wendelin Torsten
  Immonen Jorma
  Kilpi Runo
  Sarkima Seppo
  Söderling Bo
  Nissinen Matti
  Mäkipää Timo
  Pihlavamäki Atte
  Lagerström Allan
  Lumme Kari
  Wessberg Lars
  Immonen Jukka
  Kilpi Sulo
  Sarkkinen Jorma
  Söderling Kevin
  Nissinen Pekka
  Mäkitalo Martti
  Pihlavamäki Jyrki
  Lagerström Mauritz
  Lund Albin
  Wessberg T
  Immonen Kalevi
  Kilpinen Antti
  Sarkkinen Timo
  Söderling Paul
  Nisula Juhani
  Mäkiä Martti
  Pihlman Orvo
  Lahdenperä Keijo
  Lund Axel
  Wessberg V
  Immonen Kauko
  Kilpinen J
  Sarlin
  Söderström Lauri
  Nisula L
  Mälkiä Reino
  Piikki Ari
  Talvitie Väinö
  Lahdenperä Risto
  Lund Heikki
  West Rolf
  Immonen Niilo
  Kilpinen Pentti
  Sarpakunnas Topi
  Söderström Sebastian
  Niva Heikki
  Mällinen Jarmo
  Tammi E
  Lahti Eino
  Lund Knut
  Westerling Georg
  Kilponen
  Sarpela Heikki
  Niva Mika
  Mänttäri Juha
  Piirta Pekka
  Tammi Kalevi
  Lund Lasse
  Westerlind Valter
  Immonen Pekka
  Kilponen Janne
  Sarpio Olavi
  Raak Seppo
  Niva Samuli
  Mäntykenttä Eero
  Piirta Pertti
  Lahti Urho
  Lund Otto
  Immonen Pentti
  Kilponen Seppo
  Sarve
  Raappana Jari-Tuomas
  Nokelainen Ari
  Mäntylä Lasse
  Pikkarainen Tero
  Tammilaakso Panu
  Lund Valter
  Westman Antti
  Immonen Seppo
  Kilponen Tuomo
  Raatikainen Mauri
  Nokelainen Pentti
  Mäntynenä Pekka
  Pikkuhookana Tommi
  Tammilehto Esko
  Lahtinen Pirkka
  Lundell Gösta
  Westman Jussi
  Immonen Teuvo
  Kindstedt Björn
  Saukkonen Markus
  Raevaara Eero
  Noponen Toivo
  Mättö O
  Pirhonen P
  Tammilehto Pertti
  Laibert Georg
  Lundell Harri
  Wiander Jouko
  Immonen Toivo
  Kinnunen Janne
  Saukkonen Toni
  Raevaara Esko
  Nordberg Emil
  Pirhonen Toivo
  Tammilehto Risto
  Laihanen Jarmo
  Lundell Olof
  Wiander Matti
  Immonen Valto
  Kinnunen Jarkko
  Raevaara Olli
  Nordblom mannert
  Määttä Ari
  Pirinen
  Tammilehto Timo
  Laiho Pentti
  Wiberg Bror
  Inkinen Antti
  Sauren Y
  Ragulin Egor
  Määttä Esa
  Pirkola Kalevi
  Laine Alpo
  Lundqvist Rudolf
  Wicklund Kaj
  Inkinen Jussi
  Kinnunen Reijo
  Savikkomaa Jukka
  Rahiala Antti
  Määttä Jari
  Pirkonen Pentti
  Tamminen Erkki
  Laine Antti
  Lundström Herbert
  Dahlström Sven
  Wicklund Per-Erik
  Inkinen Martti
  Kippo Harri
  Rahikainen Raimo
  Nordgren Christer
  Määttä Teemu
  Pirnes Lauri
  Tamminen Ilkka
  Laine Erkki
  Luoma-Aho
  Wickström Mauritz
  Inkinen P
  Kirsi Kauko
  Savolainen
  Rahikainen Tuomas
  Nordlin Ole
  Määttä Tommi
  Pirnes Olavi
  Tammisalo Kaarlo
  Laine Ilmari
  Luomanen Timo
  Kirsi Sulo
  Savolainen Esko
  Nordlund
  Määttä Tuomas
  Pitkänen Elmo
  Tammisalo Niilo
  Laine J
  Luonanmäki Olavi
  Wiik Roland
  Kittilä Kari
  Savolainen Heikki
  Raitavuo Aarne
  Nordlund Harry
  Tammisalo Pauli
  Laine Joonas
  Luomansuu Petteri
  Wikberg Tor
  Irtamo Ville
  Kitusuo Onni
  Savolainen Kimmo
  Raitavuo Arvo
  Nordlund Pentti
  Pitkänen Mika
  Tanner Lauri
  Laine Jorma
  Luomi
  Kiukas Erkki
  Savolainen Osmo
  Raitavuo Heikki
  Nordström Niklas
  Okhalov Stepan
  Pitkänen Olli
  Tanner Osmo
  Laine Juha
  Winter E
  Kiukas Mauri
  Savolainen Veikko
  Raitio Paavo
  Noren Peter
  Ohls
  Pitkänen Paavo
  Tanninen Jaakko
  Luostarinen O
  Eerola Miika
  Winter Raoul
  Isoherranen Matti
  Schmindt Jürgen
  Rajahalme Jouko
  Norkkola Ilkka
  Pitkänen Petteri
  Tanninen Pentti
  Laine Mikko
  Luostarinen Pekka
  Wrede C
  Isonen Petri
  Kiuru Paavo
  Schauman Hans
  Normio Juuso
  Ohrimovitsch Andrei
  Pitkänen Reino
  Tanninen Tapio
  Laine Olavi
  Luostarinen Ville
  Ehnrooth Birger
  Wrede Peter
  Itkonen jukka
  Kivelä Kimmo
  Noro Jukka
  Ohrimovitsch Paavo
  Pitkänen Sulo
  Tanskanen
  Laine Simo
  Lustig Paavo
  Wright Birger
  Itkonen Veikko
  Kiviaho Mikko
  Schreck Erik
  Nousiainen Juha
  Ohtonen Juha
  Pitkänen Timo
  Tanskanen Kalervo
  Laine Veikko
  Luukinen Riku
  Wright Fredrik
  Itäaho Toivo Armas
  Kiviharju Jorma
  Schybergsson Ernst
  Ramstedt Teemu
  Nousiainen Teppo
  Ohtonen Jukka
  Pitkänen Tuomas
  Tanskanen Toivo
  Laine Väinö
  Luukkonen Eino
  Aalto Matti
  Ek Kenneth
  Wunsch Ahti
  Ivashkevits Aleksander
  Kiviharju Juhani
  Schybergsson Lars
  Rancken Tero
  Nousiainen Tero
  Ohtonen Kari
  Plavunov Vladimir
  Tapaninen Jorma
  Laitinen Armas
  Lyytikäinen Elis
  Wunsch Pertti
  Kiviharju Kari
  Schybergsson Richard
  Ranimäki Ari
  Nummelin Vieno
  Ohtonen Kimmo
  Pohjanen Risto
  Tapio
  Lyytikäinen Juha
  Uimonen T
  Kivikoski Ari
  Schütt Janne
  Ranne Olavi
  Ohtonen Pasi
  Pohjanpalo Taavi
  Tapio Heikki
  Laitinen Jesse
  Lyytikäinen Paavo
  Vaahtera
  Kivikoski Timo
  Sederlund Jukka
  Ranta Aulis
  Nupponen Kalevi
  Ohtonen Raimo
  Pohjaranta Jussi
  Tapio Jaakko
  Laitinen Juha
  Lyytikäinen Seppo
  Aalto Riku
  Ekholm Raimo
  Vaahtera Aarne
  Uimonen Timo
  Kivimäki Jari
  Seeberg
  Ranta Markku
  Nupponen Kari
  Ohtonen Reijo
  Pohjola Visa
  Tapio Jussi
  Laitinen Jukka
  Lyytikäinen Teuvo
  Ekholm Sven
  Vaahtera Olavi
  Ulander Mika
  Kivivuori Jouko
  Seger A
  Nurkkala Juha
  Ohtonen Tapani
  Laitinen Marko
  Långström Bror
  Eklund Juha
  Vaahtera Veikko
  Ulkuniemi Kyösti
  Klimov Mihail
  Seger Edgar
  Rantala Aleksander
  Nurkkala Kimmo
  Oikkonen Niilo
  Pohjoinen Ossi
  Taponen Esko
  Laitinen Pertti
  Lähdesmäki Jaakko
  Ekman Antti
  Vaahtoniemi Pekka
  Ullberg P
  Kljushanov stanislav
  Segerman Lauri
  Rantala Jarno
  Nurkkala Marko
  Oikkonen Ossi
  Poikela Kimmo
  Taponen Timi
  Laitinen Tapio
  Lähdesmäki Matti
  Ekman Jori
  Vaaja Reino
  Uotinen Ohto
  Klockars Boris
  Segerman Leo
  Rantala Mika-Juhani
  Nurkkala Tommi
  Oinonen Jani
  Poikolainen Kari
  Laitinen Teemu
  Ekman Terho
  Vaalamo Esa
  Uotinen Seppo
  Kneck Hampus
  Seitonen
  Rantala P
  Nurmela Jouni
  Oja Kari
  Polvela Petri
  Tarenius Eero
  Laitinen Teijo
  Lämsä Tuomo
  Aaltonen Eino
  Ekorre Tatu
  Vaattovaara Jari
  Urho Timo
  Knookala Jukka
  Seivo Pentti
  Rantala Timo
  Nurmi E
  Ojala Erkki
  Ponkala Kari
  Tarkiainen Veikko
  Laitio Pasi
  Lätti Jaakko
  Ekorre Tomi
  Vahaluoto Aleksanteri
  Uronen Erkki
  Selin Lars
  Rantala Yrjö
  Nurmi Kai
  Ojala Hannu
  Popov Alex
  Lajunen Paavo
  Lätti Pekka
  Eldsbacka Osvald
  VahaluotoVladimir
  Uronen Pentti
  Knuutinen Reino
  Selivanov Aleksei
  Rantalainen Pauli
  Nurmi Niilo
  Ojala Valio
  Popytnikov Dmitri
  Lallo Jyrki
  Lätti Ville
  Aaltonen Pekka
  Ellenberg
  Vahlroos Tauno
  Urponen Jorma
  Knuuttila Pertti
  Sell
  Rantalankila Tuomo
  Nurmi Santtu
  Ojanperä Tero
  Porali S
  Tarvainen Viljo
  Löfgren Gösta
  Knuuttila Timo
  Sepp
  Rantanen
  Nurmi Taisto
  Okkonen Raimo
  Poranen Mikko
  Lamminmäki Aleksi
  Lönn Martin
  Aapro Joni
  Ellonen Veikko
  Vahtonen Pauli
  Utriainen Emil
  Knuuttila Visa
  Sepp Eino
  Rantanen A
  Nuutinen Pekka
  Okkonen Tarmo
  Poukka Ville
  Taskila Jorma
  Lampila Juuso
  Lönnberg Albin
  Aarni Markku
  Elo Teemu
  Vahtonen Pentti
  Kock Jorma
  Seppola Kalervo
  Rantanen Tapio
  Nuutinen Rainer
  Okkonen Timo
  Poutiainen Jukka-Pekka
  Lampinen Jaakko
  Lönnberg Ruben
  Aarni Martti
  Eloheimo
  Vahvaselkä Jarkko
  Utti Ville
  Seppälä Einari
  Rantasila Matti
  Nyberg Folke
  Okkonen Vesa
  Poutiainen Kristian
  Taskinen Jouko
  Lampinen Petteri
  Lönnroos Kurt
  Eloranta
  Vaihela Jorma
  Uusimaa Marko
  Kohonen Jaakko
  Seppänen Antti
  Nyberg Jaakko
  Oksanen
  Priitsku Marko
  Taskinen Onni
  Lamppu Antti
  Aarni Mikko
  Eloranta Leo
  Vainikka Mikko
  Uusitalo Lauri
  Koikkalainen Tuomo
  Seppänen Arvo
  Rantasila Pekka
  Nyberg Jukka
  Oksanen Esa
  Pruikkonen Simon
  Taskinen Topi
  Lamppu Juha
  Lönnroth
  Engberg E
  Vainikka Ossi
  Seppänen Matti
  Nyberg Jukka-Pekka
  Oksanen Ilmari
  Prusila Ari
  Lamppu Kalevi
  Lönnroth Per
  Aarni Pertti
  Vainikka T
  Kaakinen Markku
  Koistinen V
  Seppänen Niilo
  Rapo Vesa
  Nyberg K
  Oksanen Jari
  Prusila Ville-Veikko
  Tegelberg Veli-Pekka
  Lamppu Risto
  Lönnström Mika
  Engblom Erkki
  Kaan Juha
  Koivikko Kari
  Seppänen Roope
  Rapp christian
  Nyberg Kimmo
  Oksanen Jorma
  Präktig Lauri
  Teijonmaa Valentin
  Lamppu Samuli
  Vainio Markku
  Kaarakka Matti
  Koivikko Timo
  Serenius Matti
  Rasmussen Ove
  Nyholm Jan
  Oksanen Matti
  Präktig Sven
  Teivainen Teuvo
  Lanamäki Esko
  Löthman Jari
  Enholm Gunnar
  Vainionpää Asko
  Kaarela Janne
  Koivisto Heikki
  Serenius Timo
  Ratinen Tuomo
  Nyholm Kim
  Oksanen Simo
  Puhakainen Osmo
  Temisevä Juha
  Lanciai Aurelio
  Löthman Jarmo
  Enholm Tor
  Vainio Vieno
  Kaarela Juha
  Koivisto Johannes
  Serlachius Bror
  Rantsula Pertti
  Nyholm Å
  Oksanen Timo
  Puhakainen Seppo
  Tenhola E
  Lankinen Jussi
  Enrold Y
  Vaisto Jorma
  Kaarela Raimo
  Koivisto Jukka-Pekka
  Sevelius Kenneth
  Raudasoja Mikko
  Nyholm Markus
  Puhakainen Tuomo
  Tenhola V
  Lankinen Tomi
  Vaisto Raimo
  Kaariniemi Leo
  Koivisto Kari
  Shakalin Viktor
  Nykänen
  Olenius Oskar
  Puhakka Juha-Matti
  Tenhovuori Esa
  Lantz
  Eriksson Erik
  Vaisto Reino
  Kaarna Hannu
  Koivisto Miikka
  Shehovtsov Artem
  Nykänen Henri
  Olervo Ari
  Puhakka Mikko
  Tenlenius Lars
  Lantz Karl-Gustaf
  Aarnivala Seppo
  Erkinjuntti Petri
  Valikainen Timo
  kaartnen Alpo
  Koivisto Rami
  Shkurko Juri
  Rautakorpi Bertel
  Nykänen Mika
  Olin Bror
  Puhakka Niilo
  Teppola Jaakko
  Lappalainen Heikki
  Eronen Einar
  Valio Esko
  Kaartnen Eino
  Koivisto Tero
  Siejamo Ville
  Rautiainen Jukka
  Nykänen Pertti
  Olin Keijo
  Puhakka Väinö
  Teppola Jorma
  Lappalainen Ilkka
  Valio Pentti
  Kaasila Pekka
  Siekkinen Jouko
  Rautiainen Kauko
  Nylund Ossian
  Olkkonen A
  Pulkkinen
  Tero Joni
  Lappalainen Pentti
  Agalakov Sergei
  Eronen Veikko
  Valjakka Kaj
  Kagan Ali
  Koivunen Eero
  Rautiainen Unto
  Nylund Alfons
  Olkkonen Arvo
  Pukkinen Jukka
  Tervala Paavo
  Lappalainen Teemu
  Eronen Viljo
  Valkeakari Erkki
  Kagan Tevi
  Koivunen Jorma
  Sievänen Aleksi
  Rautio Erkki
  Nyman A
  Olkkonen Sulo
  Pulkkinen Lasse
  Tervo Kalevi
  Lappalainen Visa
  Ahlberg Rickard
  Ervasti Antti
  Kahilampi Unto
  Koivunen Mika
  Sihvoin Asko
  Rautio Juhani
  Olkku Toimi
  Pulkkinen Lauri
  Tervo Martti
  Lappeteläinen Antti
  Ahlfors Bertel
  Ervasti Markus
  Valkola Seppo
  Kaijalainen jukka
  Koivunen Teemu
  Sihvonen
  Rautio Jukka
  Nyman Erik
  Ollanketo Jorma
  Pulkkinen O
  Tervo Mauri
  Lapshin Artem
  Ahlroth Mauri
  Ervasti Timo
  Valkonen
  Koivuniemi Ari
  Nyman Hans
  Ollanketo Raimo
  Pulkkinen Pasi
  Tervo Pekka
  Larimo Antero
  Eskelinen Jorma
  Valkonen Mikko
  Kainlauri Yrjö
  Koivuniemi Pekka
  Siimes Felix
  Ravander Arto
  Nyman Lauri
  Ollanketo Timo
  Pulli Armas
  Tervo Risto
  Larimo P
  Eskelinen Reino
  Vallenius Ernst
  Koivuniemi Samuli
  Siirtola Keijo
  Ravi Antti
  Nyman Nils
  Olli Hannu
  Pulli Marko
  Larimo Raimo
  Eskola Asko
  Valli Tapio
  Kaitokari Reino
  Siiskonen Seppo
  Rehn
  Nyman Tapio
  Olli Pasi
  Teräs Urho
  Larimo Risto
  Eskola Jari
  Valpas Hugo
  Kojo Joel
  Siiskonen Tommi
  Reijonen Kalervo
  Olli Pekka
  Pulliainen Jarmo
  Ahmala Jouko
  Fagerlund Ingvald
  Valros Niklas
  Kajasto Paavo
  Kokko Jani
  Reijonen Teemu
  Nyqvist Martti
  Ollikainen Antti
  Pulliainen P
  Tesche Leo
  Larsson Markus
  Valta Jari
  Kakriainen Joonas
  Kokko Juha
  Silander Osmo
  Reijonen Tuomo
  Ollikainen Heikki
  Pullinen Jukka,
  Thorn Holger
  Larsson Rafael
  Kalaoja Kauko
  Kokko Pasi
  Silcke Tauno
  Reima
  Nyström
  Ollikainen Ilkka
  Puotiniemi Sakari
  Thölix Torsten
  Larsson Tomi
  Valtonen Teemu
  Kalaoja Veli
  Kokkonen Matti
  Rein Kaarlo
  Nyström Harald
  Puranen Jukka
  Tiainen Jaakko
  Lassenius Holger
  Fedoirkov Ivan
  Valtonen Ville
  Kalijärvi Ensio
  Kokkonen Mika
  Sillanpää Raimo
  Nyström Ragnar
  Purhonen
  Tiainen Jouni
  Lassenius Rolf
  Vanha Toni
  Kalima R
  Kokkonen Toivo
  Sillgren Mika
  Reinikainen Petteri
  Nyyssönen Martti
  Ollikainen Pentti
  Purhonen Jukka
  Latomäki Juhani
  Aho Alpo
  Kalinen Teemu
  Kolehmainen
  Sillman Ernst
  Reinikka Ari
  Nyyssönen Väinö
  Ollilainen Erkki
  Purhonen Kalle
  Lattu
  Kolehmainen Jorma
  Silvander Raimo
  Reiskanen Raimo
  Näppi Arvo
  Purhonen Tuomas
  Tiainen Yrjö
  Lauermaa Kari
  Aho Pauli
  Vanhainen Mikko
  Kolehmainen Jouko
  Silvekoski Eino
  Reiskanen Veikko
  Närhinen Jukka
  Ollus Johan
  Puro Otso
  Tieksola Tuukka
  Laukas Kim
  Kallio Antti
  kolvanki Petteri
  Simanainen Lauri
  Rekilä Jyrki
  Oparin Aleksander
  Tihinen Timo
  Laukka Paavo
  Aho Petteri
  Vanhanen Matti
  Kallio Jarno
  Komula Markku
  Rekiranta Timo
  Närvänen Arvo
  Olmala Teuvo
  Purovirta Jari
  Tiikanen Petter
  Laukkanen Heikki
  Vanhanen Pentti
  Kallio Karl
  Konalov Sergei
  Näsman Lars
  Ora Jouko
  Pusa Eino
  Tiikanen Valter
  Laukkanen Jani
  Varjosaari Miska
  Kallio Markus
  Kontiainen Pertti
  Simonen Martti
  Rekomaa Pentti
  Nättiaho Erno
  Orava Kauko
  Pusenius Jonne
  Tiililä Kimmo
  Laukkanen Jussi
  Varma Olavi
  Kallio Mauri
  Kontio
  Simoska Hannu
  Relander Berndt
  Näykki Aulis
  Orava Toivo
  Tiililä Osmo
  Varo Eino
  Kallio Pertti
  Kontkanen Helles
  Relander Gunnar
  Näätsaari Arto
  Pusenius Toivo
  Launonen Reino
  Varo Tauno
  Kalliokoski Pasi
  Sinisalo A
  Relander N
  Putkonen Antti
  Tiitola Erkki
  Launonen Väinö
  Ahonen Petri
  Varonen Matti
  Kalliomäki Mikko
  Konttinen Martti
  Sinisalo Reijo
  Repo Eino
  Maajärvi S
  Orre Lasse
  Putkonen Miika
  Tiitola Jaakko
  Launonen Yrjö
  Varonen Yrjö
  Kallioniemi Ari
  Konttinen Paavo
  Sinnemäki Petri
  Reponen Sami
  Madsen Peter
  Otsala Eino
  Putto Kimmo
  Tiitola Martti
  Laurell Erkki
  Vartiainen Ilmari
  Kallioperä Marko
  Kontturi Heikki
  Sinkko Pauli
  Riento Pauli
  Mahanen Raine
  Otsamo Pekka
  Puujalka Pekka
  Tiitola Matti
  Lauri Joel
  Ahonpää Jorma
  Vartiainen Jorma
  Kalttonen Mika
  Kontturi Matti
  Sipilä Jukka
  Riepponen Toivo
  Outakoski Uula
  Puumalainen Lasse
  Tiitola Mikko
  Lauri Petteri
  Vartiainen Pavo
  Kalttonen Riku
  Kontturi Risto
  Sipilä Reino
  Rihtamo Reijo
  Mahlakaarto Jani
  Ovaska Risto
  Tiivola Lars
  Lauri Risto
  Ahtiainen Juhani
  Vartiainen Pekka
  Kalttonen Timo
  Koponen Ari
  Sipilä Tomi
  Riihimäki Erkki
  Lauri Seppo
  Ahtiainen Ville
  Vartiainen Pentti
  Kaminen Anssi
  Koponen Aulis
  Sipola Jari
  Riikola Matti
  Mahlakaarto Tomi
  Tiivola 0
  Laurikainen Veikko
  Vartalo Martti
  Kampman Rauli
  Koponen Janne
  Riikonen Miika
  Mahlok Johan
  Pylkkänen Paavo
  Laurila Eino
  Vattula Matti
  Kamppila Pentti
  Koponen Jari
  Riippa Timo
  Maijanen Mika
  Pylsy Olli
  Tikanoja Juuso
  Ainasoja Matti
  Vauhkonen Jukka
  Kamsula Taisto
  Koponen Olli
  Siren Mauno
  Rimppi Risto
  Maijanen Olavi
  Pylvänen Pauli
  Tikanoja Lauri
  Lausanto Tommy
  Airaksinen Aarne
  Vehkaperä juhani
  Kamunen Raimo
  Koponen Pertti
  Sirkkiö Mika
  Rinne Jukka
  Maijanen Reino
  Paajanen Raimo
  Pylvänen Aku
  Tikka Juho
  Lavi Tomi
  Vehviläinen Roope
  Kananen U
  Korhonen Aku
  Siro Viktor
  Rinne Risto
  Maikkula Janne
  Paajanen Tommi
  Pyrrö Kalevi
  Tikka Olavi
  Lavonen A
  Airaksinen Hannu
  Veijola Sven
  Kanerva Eino
  Korhonen Esko
  Sistola
  Rintala Ari
  Majamäki Samuli
  Paakkanen
  Pyyhtinen Erkki
  Tikka Raimo
  Lavonen Aarne
  Veijola Åke
  Kanerva William
  Majander
  Paakki Iiro
  Pyykkö Heikki
  Tikkanen Jorma
  Lavrentjev Oleg
  Veijonen Antti
  Kanervaara Torsti
  Korhonen Jukka
  Siurumaa Juha
  Rintala Roy
  Paananen Kauko
  Pyykkö Olavi
  Timgren
  Airava Henri
  Veittikoski Marko
  Kangas Risto
  Sivenius Matti
  Rintala Tuomas
  Makarov Ivan
  Paasiala
  Pyykkö Paavo
  Timgren Ove
  Lehmus Vilho
  Veivo Juhani
  Korhonen Sami
  Sjöberg Edmund tai Georg
  Rintanen Jaakko
  Makkonen
  Paasio
  Pyysing Juuso
  Timonen
  Lehmussaari Veikko
  Aittola Ville
  Venho Oiva
  Korhonen Veijo
  Sjöberg Erik
  Rintanen Matti
  Maksimenko Aleksander
  Paasivirta Otso
  Timonen A
  Lehmusvuo Risto
  Venho Kaino
  Kaniin Mikko
  Sjöberg John
  Rintanen Mauno
  Maksimenko Pavel
  Paaso Matti
  Pärnänen Heikki
  Timonen Pauli
  Venno aulis
  Kankaanranta Erkki
  Korkatti Pauli
  Sjöberg Ralf
  Ripatti Pauli
  Maksimenko Sergei
  Paasonen Aulis
  Pätäri Matti
  Timoska Tauno
  Lehtikangas Mikko
  Venäläinen Matti
  Kankaanranta Timo
  Korpela Kauko
  Sjöblom Andreas
  Riska
  Malinen Jarmo
  Paasonen Pekka
  Pätäri Timo
  Tiri Markku
  Lehtinen
  Aksovaara Olavi
  Venäläinen Petri
  Kankkonen Åke
  Kortelainen Kyösti
  Sjöblom Kaj
  Rissanen Esko
  Malinen Juhani
  Paasonen Pentti
  Tirkkonen Jukka
  Lehtinen Einari
  Ala-Aho Veli-Matti
  Vepsä Reino
  Sjöholm Walter
  Ristilä kauko
  Malinen Marko
  Paasovaara Kari
  Pölönen Kauko
  Tirkkonen Matti
  Lehtinen Erkki
  Vepsäläinen Aarre
  Koskela Markku
  Sjöroos Martti
  Ristilä Martti
  Malinen Petri
  Paasovaara Pekka
  Pönniö Matias
  Tirkkonen Raimo
  Lehtinen Jari
  Vepsäläinen Martin
  Kannisto Raimo
  Koskelainen Jalmari
  Sjöström Bengt
  Ristilä Sulo
  Malka Reijo
  Paasovaara Petri
  Pönniö Unto
  Tirkkonen Teemu
  Lehtinen Lauri
  Vepsäläinen Rauno
  Kanttanen Valteri
  Koskelo Antti
  Sjöström Bo
  Ristimäki
  Malmgren Jarl
  Paavola Harri
  Pönttinen Joel
  Tirkkonen Teuvo
  Lehtinen Olavi
  Alanne Heikki
  Kantanen Vilho
  Koski Veikko
  Sjöström Kaj
  Ristiniemi Matias
  Malmlund Karl
  Paavolainen M
  Tirri Kalervo
  Lehtinen Viljo